Energie z rostlin v praxi ...  
... potvrzuje, že bezpečnostní dovybavení bioplynových výrobních zařízení je nutné.


V Německu se dosud postavilo přibližně 3500 takových zařízení nejrůznější kvality, pro která se na 170.000 ha pěstují energetické rostliny (Peters, Klosterman, 2006). V roce 2007 bylo v Německu 3710 instalovaných bioplynových stanic a zařízení s celkovým instalovaným výkonem 1270 MW (podle Fachverband Biogas) . Výroba elektřiny z pšenice a žita vyvolává rozpaky. Uvádí se, že pro každých instalovaných 500 kW je zapotřebí ca 200-300 ha kukuřice. Připomíná to případy z 20. století, kdy se kvůli udržení ceny házely do moře tuny pomerančů, kávy, jablek.

Celosvětově se v roce 2005 z biomasy vyrobilo 21,1 TWh elektřiny. V Německu instalovaný výkon 650 MW ročně produkuje 2,9 miliónů MWh elektřiny a přibližně 4 miliónů MWh tepla. Zkušenosti jsou různé – i negativní. Na rozdíl od větrné nebo fotovoltaické lze energii z obnovitelných surovin velmi dlouho skladovat. Bioplynová technologie se nasazuje nebo může nasadit všude tam, kde se zpracovávají proteiny: pivovarnictví, škrobárny, lihovary, cukrovary, papírny, mrazírny, mlékárenství, drožďárny, vyrobci koření, výrobci mražených produktů. Zde jsme se omezili pouze na zemědělská výrobní zařízení.
Konjunktura výstavby bioplynových zařízení v Německu je důsledek dotace Za posledních 50 let ztratilo v zemědělství v Německu práci 4.000.000 osob. V důsledku zákona o obnovitelné energii z 1.8.2004 mohou zbylí zemědělci vydělávat na výrobě elektřiny a tepla z kukuřice, pšenice a žita, zbytků jídla a zvířat, dřevotřísky a slámy (obsahuje bohužel příliš minerálů) podobných zdrojů. To má negativní důsledek v překotné stavbě bioplynových výrobních zařízení, která nejsou jednoduchá a nelze je přirovnat k jámě z betonu, kam se umístí močůvka a odebírá metan.


Zvětšit obrázek
Schématické zobrazení bioplynového výrobního zařízení.

Pevná a tekutá biomasa se smíchá se substrátem z fermentoru (viz obrázek) a vše se do něj opět přidává. V něm činností archebakterií vznikají plyny, které se jímají v plynovém zásobníku.Šipky uvnitř fermentoru směřující dolů symbolizují míchání obsahu tak, aby se neutvořila plovoucí vrstva na povrchu. Šipky po stranách symbolizují takové míchání, které zabraňuje vzniku sedimentu. Z fermentoru se také musí odstraňovat nakvašené zbytky, které se využívají na hnojení na polích. Na schéma není zobrazena architektura s kaskádami za fermentorem, které zvyšují zužitkování substrátu z fermentoru tím, že se substrát nechá déle kvasit a získá se tak další bioplyn. Ze vzniklého plynu se odstraní síra a zbylý metan se spaluje v blokové tepelné elektrárně. Vedlejším produktem je také teplo, které se zužitkovává na ohřívání sibstrátu ve fermentoru a vytápění obytných domů.


Univerzita v Göttingen iniciovala v roce 1998 dlouhodobý projekt, který později obdržel pojmenování Bioenergetická vesnice. Projekt stále trvá a jeho původním cílem bylo přebudovat celou vesnici podle energetického hlediska. V roce 2007 se úspěšně ukončila jedna jeho fáze a členové družstva pobírají veškeré své teplo přímo ze svého bioplynového zařízení. Výnosem z prodeje elektřiny družstvo projekt splácí. Stručně si o něm něco povíme na konci článku.

Letmý pohled na právní úpravy, jimiž se bioplynové výrobní zařízení musí řídít: BauGB (stavební zákon), BioAbV, BimSchG, EEG, TALuft, TALärm, AbfKlärV, UVPG, DüMG/DüMV, WHG, EU1774+808,TierNebG, GIRL, Futtermittelgesetz, KrW-/AbfG, Viehverkehrsverordnung. Ani si raději nepřejme vědět, co všechno ty zákony upravují. A nejsou vyčerpávající, jak o tom svědčí povzdechnutí právníka Prof.Dr.jur. Stefan Klinski ze spolkového ministerstva ochrany prostředí. 7.3.2007 řekl, že „Komplexní definice specifických bezpečnostních standartů pro bioplynová výrobní zařízení s ohledem na ohrožení vod při nehodách schází.“. Praxe ukazuje, že k poruchám dochází poměrně dost často.
Poruchy v jednom okrese Například v okrese Donau-Ries existuje sedmdesát bioplynových výrobních zařízení. Jenom v roce 2005 zde došlo k patnácti úředně doloženým „poruchám“, které mohutně zatížily povrchové vody.
Souhrnně lze říci, že dochází k věcným škodám (viz níže případy Daugendorf, Unteribental, Korbach, Oggenried), k poškození nebo usmrcení lidí (Böckau, Rhadereistedt a další) a poškozuje se příroda a vodní toky (Abstgmünd-Steinreute, Amerding). Těchto několik příkladů nemůže samozřejmě nahradit statistiku havárií. Bohužel není taková statistika na Spolkovém ministerstvu životního prostředí Německa jednoduše přístupná (nebyla nalezena). Podle Gerd Reinholda jsou havárie způsobené z 53 % poruchámi na blokových tepelných elektrárnách, ve 14 % míchačkami, 11 % fermentory a z 22 % jinými příčinami (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, 2005 ). Sanace přírody po takové havárii trvá někdy dlouho, problémy s pojišťovnami, úřady, soudy rovněž.

Bioplynová stanice


Pro provnání uvádíme bioplynové výrobní zařízení poblíž Daugendorfu o výkonu 1,1 MW po dokončení ....
Zde, pak kliknout vpravo na Riedlingen

po explozi


.... a po explozi. Po odchodu zodpovědného pracovníka v sobotu večer bylo vše v pořádku a reaktor byl ponechán svému osudu. Za několik hodin explodoval.
Exploze sila na močůvku se stala například také poblíž Freiburgu v Unteribentaler Gallihof (12.11.2004).Nebo Oggenried

Zvětšit obrázek
Rhadereistedt 8.11.2005: čtyři mrtví po nadechnutí se vysoce koncentrovaného bioplynu, jeden těžce poraněný a 10 poraněných hasičů.

20.11.2007 explodovalo v ranních hodinách bioplynové výrobní zařízení a kompletně zničilo budovu. Podle policejní zprávy pravděpodobně v důsledku úniku plynu. Osoby zraněny nebyly. Následně se vznítila plynová bublina sousední stanice. Světlo uvnitř není plamen, nýbrž rozsvícená lampa, poněvadž k havarii došlo z rána za tmy.

Nebo Rhadereistedt
Vadný motor ventilace neodsával plyny z uzavřeného prostoru na přísun biomasy, který se uzávíral vraty proto, aby lidé v obci nebyli obtěžováni zápachem. Den předtím se do podzemního skladu zavezly mlékárenské a zvířecí zbytky. Ty jsou kyselé. Den na to se do téhož skladu a téže jímky, kde pravděpodobně zůstaly zbytky z předchozího dne, dovezla sliznice tenkého střeva prasat o teplotě 60 stupňů Celsia, která obsahuje sulfidy. Vznikl sirovodík. Co laik ale neví a co by měl vědět nejen každý chemik, ale každý projektant a každý zaměstnanec takových výrobní zařízení – sirovodík při vysokých koncentracích nevnímáme, poněvadž se zničí čichové buňky. V literatuře se uvádí hodnota 600 ppm (ml/m3). Ministerstvo pro životní prostředí ve Spolkové republice Německo uvádí hodnotu 100-200 ppm. Sirovodík (sulfan) je při vysokých koncentracích prudce jedovatý. Stačí jeden dva nádechy a je konec. Za příčinu se v tehdejších mediích označil vadný elektomotor. Ale ani kdyby ten motor běžel, tak by neštěstí vzhledem k vysoké koncentraci sirovodíku z nakvašené biomasy asi nezabránil. Biomasa se totiž dovezla z Holandska řidič si ustlal v kabince, aby se na překládku vyspal. Cestou a přes noc to kvasilo. On a další zaměstnanci se pak ráno jednou dvakrát nadechli bioplynu … Připomeňme ještě, že jde o výrobní zařízení, které běželo od roku 1998 a bylo pilotním projektem.
http://landenergietechnik.de/PDF/Unfall%20Zeven.pdf
Rhadereistedt
http://www.netzeitung.de/vermischtes/366976.html

Další zprávy o mrtvých na následujícím linku:
http://www.chemieunterricht.de/dc2/gefahr/gefahren1.htm
Pod bodem (7):
Zemědělci v močůvkové jámě (Landwirte in der Gällegrube (I) ) Tři muži sestoupili do močůvkové jámy, aby ji vyčistili. Když se jeden zemědělec neobjevil u svačinky, šla jej jeho žena hledat a nalezla tři mrtvé. Dusivé plyny (zejména CO2) a respirační jedy (zejména H2S) byly příčinou. Stalo se v oblasti Paderborn.
Druhý případ zemědělců v močůvkové jámě (Landwirte in der Gällegrube (II) ) Další čtyři mrtví ve stejné oblasti. Při čištění močůvkové jámy zemřeli na „nedostatek kyslíku“ (Walsrode)
Odpadní kanály (Abwasser-Kanäle ) Při práci na odpadovém kanálu do něj sestoupil pracovník. Dole ztratil vědomí. Postupně se jej pokoušelo zachránit sedm kolegů, jenže se jim přihodilo totéž. Zachráněni byli s obtížemi. Příčina: Jeden podnik vypustil do kanalizace splašky obsahující sirovodík.

Nebo Böckau

Dva těžce popálení. Na snímcích hasičů je vidět, že výrobní zařízení bylo stavěno částečně svépomocí. Kromě již uvedených závad popsaných v článku „Bioplyn těžce zraňuje lidi“ (http://www.osel.cz/index.php?clanek=3178) lze na to usoudit z neprofesního vedení kabelů nebo z toho, že stěny obložené dřevem začaly ihned hořet a pravděpodobně nebyly protipožárně ošetřeny! Pro zlepšení kvality projektů jsou ale úředníkům prozatím svázány ruce, poněvadž se musí řídit stávajícími povolovacími předpisy.

Nebo Korbach Vyteklo 300.000 litrů močůvky. Zastavila se po 500 metrech před vesnicí v pomocné jímce na déšť. Mráz –13 C zabránil tomu, že se nevsákla. Zemědělci z vesnice ji mohli svými pumpami na močůvku odstranit. Nasazeno bylo více jak 60 osob.

Zvětšit obrázek
Důsledek činnosti ekologického bioplynového výrobního zařízení. Přes vodní tok jsou natažena lanka na dokumentaci případu.

Nebo Abstgmünd-Steinreute
Vyteklo 4.500.000 litrů močůvky na pole a do řeky. Musela být otevřena přehrada, aby se voda zředila a nedošlo ke ztrátám na rybách.

Nebo Amerding

Z bioplynového výrobního zařízení poblíž Amerdingenu unikla v červenci 2006 nám již známá substance. Nedaleká říčka Kessel byla v délce 9 km kontaminována – zahynulo sedm centů ryb - a musela být uměle přehrazena a týden se z ní čerpala substance, aby se nedostala do 25 km vzdáleného Dunaje. http://www.mo-portal.de/websites/heimat/aktuel/weiteres/neues.html

Skladování biomasy ohrožuje řeky. Bioplynová výrobní zařízení se podle platných předpisů staví z asfaltu a betonu. Nejsou proto neprodyšná. Případy se zatížením spodní vody neexistují, poněvadž ty přirozeně nejsou zjistitelné. Produkty se tam dostávají nejen při nehodách, ale i při běžném provozu. Dostane-li se substrát z fermentoru do vody, bleskově v ní spotřebuje kyslík. Navíc obsahuje vysoce jedovatý amoniak. Ryby tak nemají šanci na přežití. Politici si jsou alarmující situace prý vědomi a na přepracování technických předpisů se pracuje. Ale to už jsme si přečetli na začátku...


Projekt Bioenergetická vesnice
Světlem na konci tunelu se zdá a modelem pro celé Německo má být obec Jühnde. Zde se podle energetického hlediska přebudovává celá obec ve spolupráci s univerzitami v Göttingenu – odkud idea vyšla - a Kassel a dalšími institucemi. Tím se tento projekt liší od značného množství bioplynových zařízení, která slouží jednotlivci. Projekt začal v roce 1998 a jedna jeho fáze právě skončila. A skončila úspěšně. Stanice již 17 měsíců dodává teplo vesničanům a elektřinu do veřejné sítě, která zpětně financuje projekt. Družstvo prodává proud jedné firmě – v dodávání proudu činné celospolkově - na základě zákona o obnovitelné energii ve výši 17,38 centů / kWh a naopak z veřejné sítě pobírá proud za 6 centů / kWh. Provozovateli dodávek elektrického proudu tento rozdíl údajně nevadí. Jednak je pro něj položka jedné vesnice nepatrná, jednak může vysokou cenu nákupu rozložit na celou spolkovou republiku. Na elektrické burze se cena 1 kWh pohybuje od 2,8 do 3,9 centů / kWh. Plánování a realizaci projektu zatím přišla na 156.600.000 Kč (5,8 mil. € x 27). Do položky nejsou započteny náklady na výzkum, nýbrž pouze plánování a realizace ve vesnici samotné. Náklady projektu ve výši 3,9 mil. € nesou obyvatelé Jühnde. Jednak z vlastních prostředků (0,5 mil €), jednak půjčkou z banky (půjčka 3,2 mil €, 20 let 5,5 % úroku). Ze 750 obyvatel vesnice uzavřelo smlouvu 141 domácností a 121 jich je již připojeno na dodávku tepla (stav 2007). Původní 5,5 km dlouhá teplovodní rozvodní síť se rozšiřuje na 11 km. Univerzity posuzují 8 dalších vesnic, které si přejí být energeticky přebudovány. Občany vesnic vede k projektu vidina snížení nákladů za otop a elektřinu. A to i za cenu zadlužení. Do obce Jühnde se návštěvy z celého světa jen hrnou.
V důsledku toho, že Spolková republika vystoupila z jaderné energie, musí nedostatek energie překotně řešit. Ale i při konzumaci kyselého citrónu lze vykouzlit úsměv: Friesing, 08.01.2008 „V žádné zemi se nestaví obnovitelné zdroje tak rychle, jako v Německu. Podíl obnovitelných energií na celkové energetické spotřebě obnáší 210 miliard kWh (210 MWh), zatím devět procent. Vztaženo na spotřebu proudu to je 14 procent. Bioplyn vedle vodní a větrné energie zaujímá rozhodující roli. V roce 2007 bioplyn přispěl přibližně 10 procenty k zásobování proudem obnovitelnými zdroji.“
www.biogas.org


Obecní kotelna v Jühnde vypadá futuristicky. Jako budoucí stanice na Marsu. Oficiální stránky projektu obce Jühnde uvádějí výkon 700 kW a výšku fermentoru 8 m (jiné zdroje uvádějí 18 m – asi si to spletli s komínem, který je právě tak vysoký). Další fotografie na následujícím odkazu http://Elise.erbsen.loedingsen.de
, kde klikněte na „Archiv“ a pak na „Bilder“ vedle slov „Fahrten der Erbser nach Jühnde“. Erbserští jsou další nadšenci na přebudování své vesnice na bioenergetickou. Další informace zde:
www.bioenergiedorf.de
www.bioenergiedorf.info

Bioenergetické výrobní zařízení sestává v základě ze tří částí: bioplynová elektrárna, výtopna, lokální teplorozvodná síť.

Bioplynová elektrárna
vstup:
9.000 m3 močůvky / a (a = per anno = ročně), ve fermentoru zůstává 60-120 dní
10.000 t obnovitelných zdrojů / a; jsou to pšenice, žito, triticale = kříženec pšenice a žita, kukuřice, slunečnice z ca 200ha obdělávané plochy
výstup:
4.000.000 kWh proudu / a
2.800.000 kWh tepla / a

Výtopna
vstup: 1260 kubíků narovnaného dřeva (1800 srm, 1 srm = 0,7 narovnaného dřeva)
výstup: 1.500.000 kWh tepla / a

Lokální teplorozvodná síť
vstup: 3.500.000 kWh / a (ca 80C horká voda; tlak 3,5 baru)
výstup: 3.200.000 kWh
V zásobě je také vytápění topným olejem pro případ selhání tepelné blokové elektrárny (TBE) nebo kotle na dřevo. Výroba a využití tepla jsou rozloženy takto:
výroba tepla: 90 % TBE, 9 % kotel na dřevo, 1 % kotel na topný olej
využití tepla: 54 % lokální teplorozvodná síť, 41 % větrání, 9 % fermentor
V rozjížděcí fázi se topilo všemi třemi zdroji. Jejich koordinace se prováděla empiricky a vyžaduje zaučení pracovníků, poněvadž při změně parametrů jednoho zdroje se mění parametry zbývajících dvou zdrojů.
Na okraj poznamenejme, že firma, jejíž fermentor v prosinci 2007 vybuchl v Daugendorfu a která své produkty nabízí celosvětově, učinila také v roce 2004 nabídku obci Jühnde, ale neuspěla.


Závěr
Ekologická bioplynová výrobní zařízení jsou nespolehlivá a „záludná“, jsou –li postavena a provozována podle stávajících předpisů. Projekt Bioenergetická vesnice jako pilotní projekt je prozatím drahé řešení a je umožněn speciální právní situací v Německu. Zlevnění lze očekávat u následných projektů, kde se počítá s transferem znalostí. Na každý pád je ale nutné požadovat u 3710 německých bioplynových (nikoliv bojoplynových) ekologických zařízeních dodatečné bezpečnostní úpravy.

Datum: 10.01.2008 04:22
Tisk článku

Energie bez konce - Vynálezy, koncepty, řešení - von Rétyi Andreas
 
 
cena původní: 279 Kč
cena: 234 Kč
Energie bez konce - Vynálezy, koncepty, řešení
von Rétyi Andreas
Související články:

Švédsko začíná dovážet odpadky a chce jich hodně     Autor: Josef Pazdera (29.10.2012)Diskuze:

EU: Biopaliva způsobují větší škody, než jsme čeka

JonnY,2008-01-15 15:00:16

http://news.auto.cz/aktuality/eu-biopaliva-zpusobuji-vetsi-skody-nez-jsme-cekali.html

Odpovědět

psycho-sociální faktory

Jana,2008-01-11 13:19:26

zkráceně, je to o odborné zdatnosti v tomto novém odvětví, "sedlácí" to prostě nezvládají, toto know-how v průmyslu děděné po desetiletí = bezpečnost + technická a technologická zdatnost(schopnost promtně rozpoznat a řešit provozní a procesní anomálie), je tady značně plošně deficitní....
jako když slováci ve fabrice na kastróly začali tehdá vyrábět škodovky :-)
to bylo dílo....atd...

Odpovědět

Když tak vidim ty ceny,

DonNight,2008-01-10 11:07:47

nevyplatilo by se kupovat el. ze sítě, tou pohánět vrtuli, proti vrtuli postavit větrník a el. jím vyrobenou prodávat za socialisticky určené vysoké výkupní ceny? I když tam budou neskutečný ztráty, tak pokud budou nižší než nějakejch 60 procent, tak by se to vyplatilo. :-)

Odpovědět


Re: Když tak vidim ty ceny,

edison,2008-01-10 11:33:36

To by opravdu nešlo. Ale jsou i jiné způsoby:
http://elektrika.cz/data/clanky/exploze-transformatoru-po-uzivatelskych-upravach
:-)

Odpovědět


Edisone,

Jirka,2008-01-10 14:43:45

je to hoax. Proste buchla jedna trafostanice. Ten pribeh, co k tomu je na elektrika.cz je vymysleny. Ostatne si vymysleji casteji.

Odpovědět


Staci elektrinou ze site

MirekS,2008-01-10 21:54:33

roztocit vrtuli (nebo jeste lepe neco co neklade tak velky odpor vzduchu) pak ji nechat setrvacnosti par watu vyrobit a prodat za vyssi cenu. Ve fyzice perpetum mobile neexistuje, v ekonomice kvuli zelenemu silenstvi pro nektere ano.

Odpovědět

Oceňuji přístup autora

Jann,2008-01-10 10:54:55

Oproti starším článkům na toto téma je zde vidět znatelný posun k vyšší kvalitě. Je zřejmé že vznikající technologie trpí řadou vad, které etablované technologie postrádají a že bude třeba upravit předpisy umožňující provoz těchto zařízení s ohledem na větší ochranu obsluhy a okolí. Co naopak kazí dojem je např. popisek u snímku s mrtvými rybičkami. Umím si představit alternativni snimek s prazdnou Pripjati a pod tim napsano: Dusledek cinnosti nuklearniho zarizeni. Nebo bezdomovce a pod nim: Dusledek cinnosti kapitalistickeho systemu. V dusledku je to jen uboha propaganda.

Odpovědět


Re: Oceňuji přístup autora

edison,2008-01-10 11:37:35

Také vidím zlepšení, i když to ještě není ono. Ale k článku by měl být příbalový leták s varováním o vedlejších účincích: Vyvolává tropické šílenství:-)

Odpovědět


V dusledku je to jen uboha propaganda

František1,2008-01-10 11:59:17

Samozřejmě je nutné vidět problematiku v širších souvislostech. Jsme postkomunistická země, navíc ve srovnání s hornatým Rakouskem s relativně vysokými zásobami dostupného nerostného bohatství. Při vší své smůle s geografickou lokací uprostřed Evropy, kde námi smýkají politické vlivy všelijakých mocností jsme země relativně bohatá, vždyť ještě před válkou byly čechy šestou nejvyspělejší ekonomikou světa. Není tedy divu, že ochranářské tendence mají v českých zemích mnohem slabší kořeny a jsou vyvažovány silnou energetickou lobby (novodobým "uhlobaronům"), která se snaží získat přístup k nerostným zásobám a vytěžit je. V Rakousku, kde zásoby uranu a uhlí nejsou a žije z turisického ruchu jsou zelení a biotechnologie v mnohem větší úctě a vážnosti. Krom toho tyto země vidí Čechy jako svoje potenciální konkurenty a nevyhnou se žádné přiležitosti, jak jim využívání těchto zásob znechutit. Samozřejmě jim to nebrání naši energii vykupovat, čímž paradoxně zvětšují postavení a vliv energetické lobby, která je u nás úzce spojena s vládou, protože pro ni představuje významný zdroj příjmů státního rozpočtu. Čili mě ani moc nepřekvapuje, že u nás tyto propagandistické články vznikají, točí se za tím totiž obrovské peníze. OSEL je výrazně antiekologistický a čím dál tím víc se tak profiluje. Biologické nebo fyzikální články slouží jen jako zástěrka téhle agitace.

Odpovědět


Tak to mají zkoumat!

Pavel,2008-01-10 12:58:15

No, právě proto, že je to zatím jenom vznikající technologie se spoustou vad, má se dál zkoumat, jak ji vylepšit, jaké mají být stavební a provozní podmínky, atd., a ne tím pod záminkou ekologie a pod politickým nátlakem zaplevelovat Evropu a ohrožovat její obyvatelstvo a životní prostředí.

Odpovědět

Jaderna energie

Neznaly,2008-01-10 10:45:31

Ztratil jsem trochu kontakt s dobou v teto oblasti, ale muze mi tu nekdo vysvetlit jake jsou nepoliticke argumenty pro to, aby lide nevyuzivali jadernou energii? Mel jsem vzdy za to, ze je to velmi ekologicke, bezpecne a efektivni reseni.

Odpovědět


...

JonnY,2008-01-10 15:09:47

to hej. problem je, ze jadro nieje zelene...

Odpovědět

mrtvola / MWh

Mulén,2008-01-10 07:19:55

Počet smrtelných úrazů na MWh z různých zdrojů je vážný argument. Obávám se že bio na tom bude dost špatně.
Já jsem na webu (http://www.volny.cz/kostka2000/Cernobyl.htm) našel tohle:

černouhelná 2,4 úmrtí/TWh
hnědouhelná 2,1 úmrtí/TWh
ropná 4,4 úmrtí/TWh
plynová 1,9 úmrtí/TWh
fotovoltaická (sluneční) 1,2 úmrtí/TWh
větrná 0,07 úmrtí/TWh
jaderná 0,0047 úmrtí/TWh

Doplní někdo další řádek?

Odpovědět


Doplní někdo další řádek?

Tropic,2008-01-10 10:10:48

Bioplynová na tom bude asi jako plynová + několik případů utopení v močce...

Odpovědět

Cena energie z biopaliv

Tropic,2008-01-10 05:13:54

Je příznačné, že ačkoliv autor předvádí hromady čísel, spotřebu močůvky, ta nejdůležitější pro ekonomickou kalkulaci přitom chybí. Jaké jsou skutečné náklady na výrobu jedné kilowatty energie v biotechnologických provozech? Za jak dlouho se taková investice vrátí ?

http://stary.biom.cz/publikace/bioplyn/11.html

Např. z odkazu výše vyplývá, že cena energie z biomasy je dokonce srovnatelná s cenou energie z atomu. A jaderná elektrárna se zaplatí za nějakých 17 let, zatímco investice do biplynových jednotek v řádu 8 - 10 let.

Odpovědět


Re: Cena energie z biopaliv

edison,2008-01-10 09:37:18

"Družstvo prodává proud jedné firmě – v dodávání proudu činné celospolkově - na základě zákona o obnovitelné energii ve výši 17,38 centů / kWh a naopak z veřejné sítě pobírá proud za 6 centů / kWh."

Z toho si lze udělat celkem slušný obrázek:-)

Odpovědět


Re: edison

Tropic,2008-01-10 10:14:50

Jako Edison asi budeš vědět, že v době svého zavádění elektřina taky nebyla nejlevnější špás. Kdyby měla fosilní energetika všechny svoje technologie vyvíjet v posledních deseti letech, kdoví jak by na tom byla s cenami. Krom toho si nejsem jist, do jaké míry se třeba zrovna u nás do cen energie promítají náklady na sanace škod na životním prostředí, třeba za tu měsíční krajinu na Mostecku. Ty raději necháme zatáhnout naše potomky.

Odpovědět


Celkem slušný obrázek

Tropic,2008-01-10 10:19:23

Navíc fosilní energetika určitě nepomáhá likvidovat odpady ze zemědělství, vyrábět kompost a zalidňovat vesnice. Je samozřejmé, že ty dotace musí časem přestat. Jinak se dřív či později najde vykuk, co jen přepojí dráty ze vvstupu na výstup a začne vydělávat točením elektroměru.

Odpovědět


DonNight,2008-01-10 11:13:57

A proč se asi tak elektřina z fosilních zdrojů počátkem minulého století prosadila? I přesto, že byla drahá. Možná mám nějaké mezery ve znalosti historie, ale neřekl bych, že elektřinu někdo podporoval tím, že by její výrobu či prodej dotoval. Prostě se lidi mohli svobodně rozhodnout, zda dál chtějí svítit petrolejkou nebo žárovkou. Bohužel toto svobodné rozhodnutí v dnešním (eko)socializmu chybí.

Odpovědět


Re: Celkem slušný obrázek

edison,2008-01-10 11:27:45

- Kdyby se ten bioplyn vyráběl jen z odpadů, bylo by vše v pořádku.
- Na to, že umělé vytváření pracovních míst je blbost, přišel už před 150 lety jistý pan Bastiat. Doporučuji: http://www.libinst.cz/etexts/bastiat_co_je_videt.pdf Zkráceně se dá říct, že dávno před VŘSR, RVHP, EU, ... velmi dobře popsal, jak to funguje:-)
- Fosilní zdroje ale měly od počátku EROEI vysoké a teprove s jejich úbytkem se hodnota snižovala až na dnešní dvojciferná čísla. Oproti tomu OZE začínají někde okolo 1 a nezdá se být pravděpodobné, že by se to mělo nějak zásadně změnit.

Odpovědět


Cena energie z biopaliv - Tropic

Tureček,2008-01-10 18:20:54

Pod bodem "Bioplynová elektrárna vstup" u obce Jühnde je uvedeno množství spotřebované močůvky - 9.000 m3 ročně. Návratnost nákladů u obce Jühnde byly spočítány na 20 let při garanci ceny 17,38 centů/kWh státem a úroku 5,5 procent. Tento údaj je v článku také obsažen. Množství nebo cena močůvky není pro kalkulaci rozhodující a není ani důležitá. Rozhodující je cena prodávaného proudu a jeho garance na 20 let. Bez této právní úpravy by projekt Bioenergetická vesnice vůbec nevznikl. To je první limitace. Druhá limitace je velikost zemědělské plochy a na nich pěstované bioenergetické komodity. Obec Jühnde spaluje podle vlastních údajů pšenici, žito, triticale ... atd (tak jak je to uvedeno v textu) a v zimě se zapojuje spalování dřeva. Poněvadž předpokládám, že Zelení mají tuto biotechnologii ekonomicky prokalkulovanou, nejsou zde uváděny ekonomické kalkulace. Pokud Vás to zajímá, tak jsou vám dveře internetu otevřeny.
První informace naleznete na
http://www.brandeins-wissen.de/Downloads/McK/mck12_07.pdf
na straně 5 ze 6.

Odpovědět

Zemědělci v močůvkové jámě

Tropic,2008-01-10 04:52:29

Močůvková jáma souvisí s biotechnologiemi? Já bych řekl, že je to jímka kejdy, jaká je pod každým kravínem. Určitě se do ní neleze jako do biofermentoru. Citace v kontextu s biotechnologiemi je závádějící. To přestaneme jíst, protože zemědělci občas usnou v hnojišti?

Odpovědět

Skladování biomasy ohrožuje řeky

Tropic,2008-01-10 04:46:39

Skládky uhlí ohrožují nejen podzemní vody, ale i vzduch. Fosilní energetika přivedla ekologii tam, kde dnes je.

Odpovědět

jsou nespolehlivá a „záludná“

Tropic,2008-01-10 04:44:56

Asi jako každé zařízení s plynem. Bouchá váš sporák nebo karma, když se nechá plyn unikat do okolí? Tak ho nepoužívejte. Myslím, že když se spočítá, kolik horníků zemře v dolech a výbuchách kotlů v elektrárnách, tak biotechnologie z toho vychází velmi dobře. Rizika při práci s bioplynem nejsou o nic větší, než jakýmkoliv hořlavým plynem používaným v energetice - a když je odečteme, vlastně žádná rizika nehrozí. O ekologických škodách by měla fosilní energetika raději tiše mlčet, na rozdíl od ní jsou úniky z biotechnologických provozů dokonale biologicky odbouratelné, nezpůsobují astma, rakovinu atd.

A nemůžou na nich vydělávat monopolní firmy jako ČEZ, které si za vykrádání státního bohatství rozdělují miliardové dividendy. To už některým lidem stojí za napsání podobného pamfletu.

Odpovědět


Astma a rakovina

Jan Havlík,2008-01-10 17:47:38

Nevím proč myslíte, že astma a rakovinu způsobují jen fosilní paliva. Ono stačí pálit i biomasu a toxických látek se uvolňuje mnoho.

Jinak sulfan, jiné sirné deriváty, amoniak, těkavé uhlovodíky a jejich deriváty často heterocyklické, všechny tyto látky uvolňované při hnití a rozkladu biomasy jsou velmi dráždivé a astmatik vám za ně rozhodně nepoděkuje. O jejich dlouhodobých účincích na zdraví toho často moc známo není, ale tělu zrovna neprospívají. Stejně tak při úniku kapalných odpadů z biomasy je půda zasolena sodnými, draselnými a amonnými solemi, dusičnany, dusitany a okolí to pak dalších několik let je nuceno pít ve formě znečištění spodních vod.

Žádná energie není samospasitelná a každá má svůj háček. Bioenergie je určitě dobrá věc, ale vše musí být v rukou profesinálů a pečlivě promyšlené a naprojektované. JInak je to zdraví a životy ohrožující.

Takže alternativně ano, ale probohy s rozumem!

Odpovědět

Výroba elektřiny z pšenice a žita vyvolává rozpaky

Tropic,2008-01-10 04:31:29

To sice vyvolává, ale otázka je, kolik ho skutečně ve fermentorech skončí. Existují na to nějaké statistiky, nebo autor pracuje s dojmy, jako staří propagandisté?

Odpovědět


Odpověď na Tropic 10.01.2008 v 04:31

Tureček ,2008-07-05 09:15:41

Viz odstavec Bioplynová elektrárna: 9.000 m3 močůvky a 10.000 t žita, triticale = kříženec pšenice a žita, kukuřice, slunečnice z ca 200 ha polností patřících sedlákům obce Jühnde. Údaje jsou převzaty ze statistik projektu Bionergetická vesnice - odkaz na zdroj je v článku.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace