Plasma v tokamaku TEXTOR. Kredit: ITER.


Plasma v tokamaku TEXTOR. Kredit: ITER.