Kiyoshi Masui. Kredit: Spencer Fu.


Kiyoshi Masui. Kredit: Spencer Fu.