OSEL.CZ - detail obrázku

Syncytiotrofoblast v placentě. Kredit: Henry Gray (1918).


Syncytiotrofoblast v placentě. Kredit: Henry Gray (1918).