Kredit: Peter Zhaoyu Zhou / USC.


Kredit: Peter Zhaoyu Zhou / USC.