Vlevo mozek na placebu, vpravo LSD. Kredit: Imperial College


Vlevo mozek na placebu, vpravo LSD. Kredit: Imperial College