Toxoplasma gondii, bradyzoit - cysta ve tkáni mezihostitele. (Kredit: Vikipedia)






Toxoplasma gondii, bradyzoit - cysta ve tkáni mezihostitele. (Kredit: Vikipedia)