Joachim Mrugowsky. (Kredit: USHMM, courtesy of Hedwig Wachenheimer Epstein)


Joachim Mrugowsky. (Kredit: USHMM, courtesy of Hedwig Wachenheimer Epstein)