Ikata (zdroj Shikoku).






Ikata (zdroj Shikoku).