Prototyp reaktoru Kilopower. Kredit: NASA Glenn.


Prototyp reaktoru Kilopower. Kredit: NASA Glenn.