Detektor CMS na LHC. Kredit: CERN.


Detektor CMS na LHC. Kredit: CERN.