Nhan Phan-Thien (uprostřed), Hai Minh Duong (druhýb zprava) a jejich tým. Kredit: NUS.


Nhan Phan-Thien (uprostřed), Hai Minh Duong (druhýb zprava) a jejich tým. Kredit: NUS.