Soustava radioteleskopů ALMA. Kredit: ESO/Y. Beletsky.


Soustava radioteleskopů ALMA. Kredit: ESO/Y. Beletsky.