Krystal telluridu molybdeničitého. Kredit: Kenan Zhang, Changhua Bao, Qiangqiang Gu, Xiao Ren, Haoxiong Zhang, Ke Deng, Yang Wu, Yuan Li, Ji Feng & Shuyun Zhou / Wikimedia Commons.


Krystal telluridu molybdeničitého. Kredit: Kenan Zhang, Changhua Bao, Qiangqiang Gu, Xiao Ren, Haoxiong Zhang, Ke Deng, Yang Wu, Yuan Li, Ji Feng & Shuyun Zhou / Wikimedia Commons.