Sachiko Matsushita. Kredit: Tokyo Tech.


Sachiko Matsushita. Kredit: Tokyo Tech.