Nositel Nobelovy ceny Stanley Prusiner, objevitel prionů.