Při detekci radonu v interierech objektů a v půdním vzduchu používáme veličinu objemová aktivita radonu, kterou vyjadřujeme v jednotkách Bq na metr krychlový (becquerel na metr krychlový). Proběhne - li v radioaktivní látce ( jeden m3 ) jedna radioaktivní přeměna ( rozpad ) za jednu sekundu, má objemová aktivita dané radioaktivní látky hodnotu 1Bq/m3.