Česko: Atomový zákon č.18/1997 Sb., byl rozšířen vyhláškou č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. Tato vyhláška stanovila únosnou mez zamoření objektu radonem a jeho rozpadovými produkty. Mezní hodnota byla stanovena pro stávající zástavbu 400 Bq/m3 a pro novou a plánovanou výstavbu 200 Bq/m3.