Globální oteplování s chladnou hlavou  
Pozoruhodný článek od Roba Lyonse ze Spiked Science konstatující, že od chvíle, co se do debaty o klimatických změnách pustili politici, věda jen bezradně zírá.


 

Zvětšit obrázek
Globální oteplení? Globální ochlazení? Globální zaplavení? Globální vyschnutí? Popkultura nemá tak úplně jasno.

Nedávná konference o globálním oteplování pořádaná v anglickém Exeteru britským ministerským předsedou Tony Blairem byla módní přehlídkou všech běžných obav spojovaných s globálními změnami klimatu. Smysluplná diskuze na toto téma je však, jak se zdá, bohužel přísně zakázána. O týden dříve než Exeterská konference se uskutečnila jiná konference organizovaná společností Scientific Alliance v London’s Royal Institution, kde zazněli příspěvky kritizující koncept globálního oteplování.

Prezident Royal Society sir Bob May se ihned v tisku vyjádřil, že takové akce jsou neobjektivní a nebezpečné: „Na jedné straně máme IPCC (International Panel on Climate Change), veškeré významné světové vědecké organizace a hlavního vládního poradce pro otázky vědy, a ti říkají, že je nezbytně nutné omezit emise. Na druhé straně stojí bezvýznamná skupinka skeptiků –lobbyisti placení průmyslovými korporacemi, spisovatelé sci-fi a plátek Daily Mail, kteří zatvrzele popírají vědecká tvrzení o nutnosti snižování emisí. Připomíná to snahu tabákové lobby přesvědčit veřejnost, že kouření tabáku nezpůsobuje rakovinu plic. Lobby skeptiků vůči globálnímu oteplování nemá reálnou šanci ovlivnit vědce. Ale o to jí ani nejde. Zákeřný je především vliv této lobby vliv na média.“

Je až mrazivě zarážející, jak slovník a argumentace sira Maye připomínají totalitní propagandu. Ve skutečnosti mají „skeptici“vůči globálnímu oteplování a „mainstream“ globálního oteplování mnoho společného. Profesor Richard Lindzen z MIT, obvykle považovaný za skeptika, který je ale zároveň i předním spolupracovníkem IPCC souhlasí s tím, že pokud jde o globální oteplování, mezi vědci není spor o základní fakta:


1. I přes jistou rozporuplnost klimatických dat se zdá, že se svět za posledních 100 let poněkud oteplil, v průměru o 0,6 °C (s možnou chybou 0,2 °C).
2. Oxid uhličitý je skleníkový plyn. Zvýšení jeho obsahu v atmosféře zvyšuje tendenci k celosvětovému oteplování.
3. Lidské aktivity pravděpodobně vedly k průkaznému zvýšení obsahu oxidu uhličitého v atmosféře, z hodnoty 280 ppm ve stoletích před rokem 1750 na hodnotu 380 ppm, kterou naměříme dnes.
4. Ekonomické trendy pravděpodobně budou dále obsah oxidu uhličitého v atmosféře zvyšovat.
Je tedy pravděpodobné, že se svět v příštích desetiletích bude i nadále oteplovat, pokud se nic jiného nezmění.
Spornými body diskuse mezi skeptiky a přívrženci globálního oteplování jsou příčiny, rozsah a reálný význam klimatických změn.

Zvětšit obrázek
Průměrná teplota povrchu planety v křídě se odhaduje na 20-25 °C. Kam se hrabe naše „zničující“ oteplování. Dinosaurům to, jak se zdá, nijak nevadilo.


Oxid uhličitý je sice jednou z možných příčin globálního oteplování, zdaleka ne však jedinou. Nic jako „správné klima“ neexistuje, klima se neustále mění, ať už z krátkodobého či dlouhodobého pohledu. Je klidně možné, že globální klima ovlivňuje tolik „přirozených“ faktorů, že jsou veškeré lidské vlivy nevýznamné.
Pokud jde o rozsah klimatických změn, prakticky každý bude souhlasit s tím, že o něm prostě a jednoduše nic nevíme. Je sice pravda, že hladina oxidu uhličitého v atmosféře roste. Na druhou stranu, oxid uhličitého absorbuje jen specifickou úzkou část spektra elektromagnetického záření. V důsledku toho má každé další nově přibyvší procento oxidu uhličitého v atmosféře menší a menší efekt celosvětové klima.
Pokud by se hladina oxidu uhličitého vůči předindustriální době zvýšila řekněme na dvojnásobek (tedy na 560 ppm), je pravděpodobné, že by teplota celosvětově vzrostla o přibližně 1,2 °C. To

Zvětšit obrázek
Mají budoucnost? V krátkodobém výhledu nepochybně ano, v dlouhodobém nepochybně ne. Jako ostatně žádný jiný druh.

je sice pozorovatelné oteplení, ale na druhou stranu to rozhodně nevyžaduje bezodkladnou celosvětovou akci.
Když už tedy připustíme, že se globální klima  otepluje, jaký je tedy vlastně dopad takového oteplení na celý systém klimatu? Tady začínají hádky. Pokud totiž roste teplota, vypařuje se v důsledku toho více vody z oceánů a to naše úvahy komplikuje. Větší množství vodní páry v atmosféře může vytvořit pozitivní zpětnou vazbu. I vodní pára má skleníkový efekt – více vodní páry – teplota se dále zvyšuje – ještě více vodní páry.Na druhou stranu ale vodní pára vytváří mraky. Mraky mohou odrážet sluneční záření zpátky do vesmíru a tím vlastně teplotu snižovat. Anebo mohou fungovat jako „přikrývka“ a zadržovat teplo a tím pádem teplotu opět zvyšovat. Reálný efekt mraků na klima dosud není znám.


Závažný vliv na klima mohou mít i aerosoly. Ty mají tendenci odrážet sluneční záření zpět do vesmíru a tím klima ochlazovat. Zároveň se předpokládá, že ovlivňují přechod vodní páry v mracích na déšť. O jejich reálné roli v globálním klimatu toho opět není příliš známo.

Zvětšit obrázek
Souvisí hurikány s globálním oteplováním? Těžko říct. Kromě mediálních prohlášení populistických badatelů tomu nic nenasvědčuej.

Klima ovlivňuje i mnoho dalších faktorů. O jejich fyzikální podstatě a vzájemných interakcích toho příliš nevíme, v některých případech nevíme prakticky nic.
Většina vědců se v současnosti chová tak, že se snaží tyto procesy maximálně zjednodušit, pak si vymyslí učeně vypadající domněnky a ty se snaží modelovat na těch nejlepších superpočítačích. Na výsledných modelech staví většinu publikací o klimatických změnách, které pak servírují veřejnosti. Vzhledem k tomu, že zmíněné modely chování klimatu vždy mnohé pravděpodobně významné faktory příliš zjednodušují nebo je vůbec neuvažují, nejsou nakonec zrovna důvěryhodné.


Dokonce ani nemáme dostatečně dobrá data na to, abychom mohli nějak proměřit přesnost vytvářených modelů. Satelitní měření teploty klimatu rovnoměrně po celé Zemi probíhají od roku 1979, pochopitelně zpočátku ne v té nejvyšší možné kvalitě. Před rokem 1979 měřili teplotu klimatu především pozemní stanice a měřící balony, jejichž rozmístění po světě rozhodně nebylo pravidelné. Relativně slušné záznamy existují pro období přibližně posledních 100 let, navíc jen pro pro Evropu a severní Ameriku. Přibližně 70% zemského povrchu tvoří oceány, 38% souše představují hory a pouště a v těchto oblastech nikdy mnoho klimatických stanic nepracovalo.

 

Zvětšit obrázek
Budoucí zkáza civilizace nebo třeba záchrana před další dobou ledovou?

Je zřejmé, že vědci nemohou s jistotou určit průměrnou teplotu Země v roce 1900 a hlouběji do minulosti je to problematičtější čím dál tím víc. Pokud jsou výchozí data pro všechny klimatické modely špatně, třeba i jen trošku špatně, konečný výsledek tím může být značně ovlivněn. Kdybychom chtěli zjistit, jak jsou naše klimatické modely dobré, nejlepší cestou by bylo spustit test takového modelu co nejdále v historii a dívat se, jak modelované hodnoty odpovídají našim reálným měřením. Pokud nejsme s to říci, jak přesně vypadalo celosvětové klima před více než 20-30 lety, tak klimatické modely spolehlivě testovat nelze.
Badatelé zabývající se klimatem, Tim Ball, Kenneth Green a Steven Scroeder prohlásili: „Měření povrchových teplot zemského povrchu v celosvětovém měřítku nepostačují k určení průměrné roční teploty zemského povrchu. Nepřesnost určení „správné“ teploty zemského povrchu (nyní odhadované na 13,9 °C, oproti dřívěji uváděným 15 °C) je v porovnání s udávávaným globálním oteplením za posledních 100 let více než dvojnásobná.“ Člověk ani nemusí být kovaný statistik, aby mu došlo, jak hrozivé je toto strohé konstatování. Jinými slovy, o změně globální teploty povrchu planety se nedá zatím věrohodně říct vůbec nic.
Používané klimatické modely nám tak především poskytují informaci o tom, jak moc toho vlastně nevíme. Rozhodně nemohou spolehlivě předpovídat budoucí vývoj klimatu, tedy alespoň prozatím. S lepším pochopením většího množství faktorů ovlivňujících celosvětové klima, s kvalitnějšími a rozsáhlejšími daty o reálném vývoji klimatu a s výkonnějšími počítači na tom pravděpodobně budeme o něco lépe.

Zvětšit obrázek
Čeká nás globální oteplení nebo doba ledová? Kdo ví. Klima se každopádně mění a měnit bude. Jsme na to připraveni?

Významným zdrojem nejistoty ohledně našeho uvažování o klimatických změnách je i naše zjevná neschopnost smysluplně předpovědět vývoj lidských společností v příštím století. Existuje celá řada „scénářů“ založených na růstu ekonomik, růstu populací, růstu množství emisí, atd. Spektrum takových scénářů je opravdu široké. Jediné, co můžeme rozumě předpokládat na základě našich zkušeností s podobnými scénaři ze 70-tých let je, že ve skutečnosti žádný z konkrétních scénářů nebude fungovat.


Ty nejhorší scénáře ze všech, založené na předpokladech vysokého růstu ekonomik, masivního nárůstu emisí a intenzivních zpětných vazeb počítají s průměrným oteplením až o 5,8 °C. Je zajímavé, že ačkoliv samotný IPCC došel k závěru, že změny klimatu mimo rozmezí +1,5 °C až +4,5 nejsou pravděpodobné, ve veřejných debatách dominují právě zmíněné „nejhorší“ scénáře.

Jednou věcí si rozhodně být jisti můžeme, klima se změní. Jen v průběhu dvacátého století jsme byli svědky toho, jak do roku 1940 celosvětová průměrná teplota vzrůstala, pak do 70-tých let klesala (a tím rozvířila obavy z příchodu nové doby ledové) a pak zase začala stoupat. Emise skleníkových plynů mohly ovlivnit celosvětové klima až v naprosto nedávné době. Je více než zřejmé, že klima výrazně kolísá samo od sebe, ať lidé dělají, cokoliv chtějí.
Velkým problémem současnosti je politizace vědecké diskuse o změnách klimatu. Ta bezostyšně manipuluje prezentaci a diskusi vědeckých dokladů. Vina padá především na hlavu environmentalistů, aktivistů, kteří o sobě ke smůle odborných ekologů tvrdí, že jsou ekology. Jejich morálním poselstvím je, že lidé tento svět ničí. Toto tvrzení vzala za své jako obecnou pravdu široká veřejnost. Panuje atmosféra, kdy je každá nová publikace o globálním klimatu buď další smutnou zvěstí o ponuré budoucnosti nebo je předem zavržena jako podvrh, nejlépe jako podvrh podplacený některou nadnárodní korporací. Bylo by hodně divné, kdyby tohle vědu a vědce nezkorumpovalo. Podobnost s jinou, zoufale zpolitizovanou vědou, totiž s vědou o drogách, rozhodně není náhodná.

 

Zvětšit obrázek
Temné fantazie zelených Nostradamů. Člověk by se snad i bál.

Zahnívání zpolitizované vědy v důsledku „společenské objednávky“ pěkně dokládá případ Chrise Landsei, jednoho z autorů IPCC, pracujícího na problematice chování hurikánů a změn klimatu. Landsea zrušil svoji účast na nadcházející konferenci IPCC a opustil panel IPCC jako takový poté, co Kevin Trenbeth, jeden z hlavních autorů IPCC v materiálech připravované konference naprosto neopodstatněně uvedl, že za příval hurikánů poslední doby je zodpovědné i globální oteplení.

Landsea vysvětlil své odstoupení v otevřeném dopise: „Nechápu, proč mí kolegové podstrkují médiím vymyšlené zprávy o tom, že za současné chování hurikánů může globální oteplování. Pan Trenbeth je jedním z hlavních autorů IPCC a je odpovědný za přípravu textu o hurikánech. Jeho veřejná prohlášení jsou však natolik v rozporu se současným stavem vědeckého poznání, že podle mého názoru není IPCC schopný objektivně posoudit chování hurikánů v kontextu globálního klimatu.“

Skupina badatelů zabývajících se změnami klimatu, ke které náleží například Hans von Storch z Hamburg University rovněž vznesla závažné námitky vůči vedení vědecké debaty o změnách globálního klimatu. Podle nich se v důsledku společenského tlaku u mnoha badatelů v oblasti klimatických změn vytvořila podivná autocenzura. Obava, že by výsledky bádání mohly být využity skeptiky, je vede k tomu, že v duchu svého apriorního přesvědčení manipulují výzkum, přinejmenším tak, že některé své výsledky taktně zamlčí.
Storchova skupina se nechala slyšet, že nejde ani tak o osobní kvality jednotlivých vědců, ty ať klidně vezme čert. Horší je, že výzkum v duchu nezvratného nábožného přesvědčení masivně podporuje koncepci snížení (mitigation) lidského vlivu na klima, na úkor koncepce přizpůsobení (adaptation), tedy procesu změny společností tak, aby byly s to se vyrovnat s různým klimatem. To nepříjemně zavání tragédií. Klima se totiž mění, ať chceme nebo ne. A měnit se bude, i když už nevypustíme ani jednu molekulu oxidu uhličitého. Nejlepší by zřejmě bylo vytvořit tak klimatu odolnou (v originále krásně climate-proof) civilizaci, jak to jen bude možné. Diskuse na toto téma je ovšem úplně v plenkách, svět je zatím stále bezhlavě posedlý snižováním emisí. Smutně to dokládá nedávný průzkum mezi českými studenty, kteří se ze všeho nejvíce na světě obávají globálního oteplování.

Je docela dobře možné, že jednou díky kritické analýze kvalitních souborů dat, modelů a teorií obstojně pochopíme změny globálního klimatu a dokážeme se s nimi srovnat. V ovzduší iracionální zpolitizované debaty to ale nepůjde. Zelení blouznivci, podle nichž je lidstvo vředem na tváři panenské planety a populisti, kteří rádi brnkají na strunky strachu z neznáma, nás zatím nejspíš vedou do pekel.


Pramen
: http://www.spiked-online.com/Articles/0000000CA8CF.htm
Přeložil a decentně komentoval S. Mihulka

Datum: 29.03.2005 10:38
Tisk článku

Související články:

Globální oteplování by mohlo způsobit dobu ledovou     Autor: Miroslava Hromadová (10.03.2005)Diskuze:

diskuze výhradně pro rozumné lidi www.racional.eu

Pavel Bedrník,2015-03-20 17:12:55

Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky?
-- 1 uživatel vymění žárovku a napíše příspěvek o tom, že vyměnil žárovku.
-- 4 uživatelé na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány.
-- 7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být.
-- 1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo".
-- 2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče".
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky.
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří poukazovali na gramatické chyby
-- 6 uživatelů, aby napsalo, že všichni uživatelé, jenž udělali gramatickou chybu, si mají znovu odchodit základní školu
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří posílali zpět do základní školy (a ti se budou bránit tím, že rychlý chlapci je správně, protože jsou v jejich nářečí mladý chlapci)
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka".
-- 2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo".
-- 2 uživatele, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný.
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli jsou lepší klasické žárovky nebo rtuťové výbojky
-- 1 uživatel, který bude o sobě prohlašovat, že je doktor přírodních věd s červeným diplomem, a proto ví, že rtuť není jedovatá a jedovatost rtuti je jen mýtus.
-- 2 uživatele na to, aby upozornili, že toto není diskuze o pravopisu, ať přejdou do diskuze o pravopisu
-- 5 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že diskuze o žárovkách není diskuze o žárovkách, ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi jménem "Jaký monitor a vypalovačku?", která o žárovkách je.
-- 5 uživatelů k obraně příspěvků této diskuze, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní.
-- 2 feministky, aby upozornili na to, že ženy šroubují žárovky daleko lépe, než muži
-- 5 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek.
-- 4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy.
-- 5 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané od počátku až do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec do svého příspěvku přidají "Já taky"
-- 5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům.
-- 4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?".
-- 9 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách" a dají link na vyhledávání googlu s dotazem výměna žárovek, ve kterém google vyhodí jen odkazy na různé podstránky diskuze, ze které byl uživatel odkázán k vyhledávači.
-- 1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta.
-- 5 ekologů, aby nás varovalo, že žárovky způsobují extrémní globální oteplení, jenž do pěti let uvaří veškerý život na planetě
-- 9 opravdu přínosných uživatelů, kteří úplně každého uživatele do posledního musí upozornit na to, že je směšný. A každého jednotlivce musí na tuto veledůležitou informaci upozornit v samostatném příspěvku.
-- 1 administrátor, aby zablokoval uživatele za to, že si dovolil si stěžovat na šikanu jiným uživatelem
-- 1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.

U nás to takto nikdy vypadat nebude, nebojte!
www.racional.eu diskuze výhradně pro rozumné lidi

Odpovědět

Nehodnotím

Petr Horník,2008-10-27 19:09:01

Klaus má pravdu v jednom, nikdo nedokáže vysvětlit, proč tu byly oblasti, kde v době vyhynutí dinosaurů tu rostly rostliny dnes známé jen v tropické Africe, pro růst potřebovaly tropické podmínky.

Dochází k ohřívání Země nebo se Země vrací k normálu? On to neví, já také ne, neznám nikoho, kdo by mi tuto otázku zodpověděl. Jedna věc je jasná, v Antarktidě nebyl led a v této době se začal tvořit, proč?

Odpovědět

Něco nehraje

Petr Horník,2008-10-19 23:07:22

Na konci sedmdesátých let a začátkem osmdesátých byly předpovědi, že bude malá doba ledová. Tedy tehdy teploty moc nestoupaly.
Pokud čtu informace o oxidu uhličitém, uvádí se údaj, že největší producent jsou oceány, za rok vyprodukují 10000x více než celé lidstvo.
Další zdroje jsou geologické, sopky a minerální prameny.
Sečteno, pokud to takto funguje, jak to, že se na Zemi dá dýchat?
Pokud vím, byl pořad televize BBC, kde se uvádělo, že se na Zemi dá žít jenom proto, že na Zemi spadl asteroid do oceánu, v důsledku čeho teploty prudce klesly, protože v ovzduší byl jemný popel,nebyl dostatek světla, vyhynuli dinosauři, díky tomu se urychlil vývoj krytosemenných rostli a savců. Jinak řečeno, Země se od té doby snaží vrátit k normálu a teploty s malými přestávkami rostou, kolem roku 2400 bude pro lidi neobyvalelná, ale už v roce 2300 díky množství skotu se lidé budou muset rozhodnout, jestli chtějí přestat nebo tu bude třaskavé ovzduší díky metanu z hnoje.
Takže, co je pravda?

Odpovědět

popřeme popírače

Michal Holomek,2008-04-18 12:30:17

popírači bojují za zájmy nadnárodních korporací
http://www.blisty.cz/art/30365.html

Odpovědět

ste kokoti

jointek,2008-02-26 10:36:58

mate tu velke hovno

Odpovědět

Chápání celku

Paddy,2008-01-07 19:15:12

Globální oteplování se myslím stalo synonymem pro potřebu ochrany přírody a to je myslím správné. Korporace které prodávají auta se tím sami zabývají a to něco znamená. Jde jim o to, jestli by ekologičtější auta šla naodbyt stejně, náklady by se buď přenesly ve zvýšené ceně na zákazníky a jejich zisk by tak zůstal zachován, ale pokud by to znamenalo nižší prodej, pak by jejich zis byl nižší, takže mají dilema. Auta ale nejsou největším zdrojem znečištění ovzduší, takže by bylo dobré stejná kritéria přenášet i na jiná odvětví. USA však toto celkově jako jeden z největších znečišťovatelů společně s Čínou a dalšími bojkotují. Ale zpět k původní myšlence. Klaus hlásá, že člověk nic neznečišťuje a že se tím není třeba zabývat, protože by to stálo více peněz na úkor zisku.(http://domaci.ihned.cz/index.php#comm)
Znečišťování můžete vidět sami, já například jezdím od malička do Chorvatska a potápim se. Každý rok jste tam mohli pozorovat zmizení některých živočišných druhů.Rok od roku více. V Řecku v moři nenajdete téměř žádné ryby.(prý je to způsobeno tím, že bylo povolen lov dynamitem) Je to katastrofa. Jeli jste někdy na severu čech obrovskými lesy mrtvých stromů? Člověk přírodu ničí, o tom není pochyb a člevěk přírodu musí chránit, jinak člověk zemře ale to už bude jiný člověk? Naklonovaný s čipem žádnými právy ale stále Váš potomek a snad tu bude i země. Slunce prý vyhasne a s ním skončí i život na zemi. Je jen nan nás kam se chceme dostat a co chceme dokázat. Ale to jsem se dost rozkecal, že. Tak se mějte.

Odpovědět

Ono by se to dalo shrnout

Jogín,2007-11-20 13:11:34

asi tak, že sice nikdo neví proč se posledních sto let otepluje, ale CO2 koncentrace určitě stoupla díky průmyslu. Spektrální efekty CO2 nejsou moc výrazný, ale ztrojnásobit jeho koncentraci by mohlo způsobit, že by se za 500 let doba ledová nedostavila. Mimochodem, díky novým vrtům v Antarktidě se mapování klimatických změn prodloužilo na 700 000let a údajně tak data pěkně sedí s Milankovičovými cykly. Dokonce se našel jeden dlouhý interglaciál a snad je to obdoba současné astronomické situace- ale nikdo za to ruku do ohně nedá.

Odpovědět

ti, co si říkají ekologové jsou jen blbí lidi

Karel,2007-10-14 16:11:35

ekologie není věda o člověku, ale má skoumat vztahy mezi druhy v divočině

Odpovědět

oteplení-ochlazení

Svoboda,2007-08-21 23:13:19

Pane Mihulka ozvěte se mi na mé adrese. V posledních týdnech jsem byl napaden oficiáoními čekými klimatology ze šlendriánství a neznalosti. Jsem autorem několika knih o klimatických změnách za posledních několik tisíc let. m.j. zmínil se o mněi pan KLaus ve své knize (s.110)

Odpovědět

Klementinum - rada

lt,2007-06-14 20:30:44

Nevi nekdo, jestli se da nekde sehnat kompletni rada mereni z Klamentina v elektronicke forme? Napriklad ne www.chmi.cz jsou jen nejaka dost nepouzitelne tabulka maxim a minim.

Odpovědět

Doba Ledová

Sabina,2007-03-29 17:31:38

nejlepší mazal tam je ta veverka bo co to vlastně je;o))

Odpovědět

Realita

Sailor / Ruzicka,2006-12-27 18:08:16

Nechci slovíčkařit, ale v bodech 3,4 na čem se shodují všichni klimatologové podle Linzena je naprosto navíc slovo "pravděpodobně". Zajímavé je, že není ani v anglickém originále...bylo by dobré kdyby překladatele překládali to co překládají a moc se do toho raděj neponořovali.
Je jasné, že celý problém změny klimatu musí být brát celostně, nezjednodušeně, přesto tu jsou věci, které jsou jasné: Planeta se od r. 1846 výrazně oteplila - zejména v posledních letech, ledovce tají - není lepší způsob, jak to pochopit než vidět na vlastní oči jak se za obrovského hukotu ponořují do oceánnu. To jestli voda oceánu výrazně stoupne nebo bude doba ledová nebo nebudou mít Nepálci co pít, nikdo neví. Je však více než pravděpodobné, že někteří lidé se budou muset přemigrovat někam jinam. A těžko říct, jestli jim každej domorodec, kam přijdou nabídne vlastní jarmilky a indickej čaj. A Kjótský protokol je něčím, který pracuje s tím co víme a snaží se zlepšit budoucí situaci.
Smějete se počítačovým modelům, hukot je, že oni se většinou nemýlí. Už okolo roku 1940 jsme například vytvořili počítačový model pro vývoj teploty v oceánech. A co se stalo, šlo to de facto přesně podle modelu. To jak do zebe zapadají grafy teploty, CO2, počtu hurikánů atd. samozřejmě není důkaz, ale je dost pošetilé na to srát a říkat nemáme důkaz a hledat jevy, které změnu klimatu možná také ovlivňují, jako to děláte vy. Populisticky řečeno, když Noe začal stavět archu, ještě nepršelo, přátelé.
Je lehčí zůstat klidnější a mluvit o představitelích mainstremu globálního oteplování jako o poděšených bláznech než se skutečně změnit.

Odpovědět

Nespocet???

Freon,2005-04-26 00:11:57

No super, dyt to pisu, hod sem nespocet(staci par) odkazu na ty solidni!! studie a je to. Nejlepsi studie by byla ta, ve ktery by byl jasne videt vliv vzrustajiciho podilu sklenikovych plynu v atmosfere na zvysovani teploty.

Odpovědět


link

Alexander Ac,2005-05-08 12:34:13

no, neviem stale, co su to ekologicke zvasty, pre kazdeho je to nieco ine:-). podla mna je dobra stranka www.climatehotmap.org skus to pozret, ak su aj toto ekologicke zvasty, tak potom si vyhral...

Odpovědět

Demagogie

Freon,2005-04-21 00:57:21

Zajímavé je, že během posledních 30 let klesla teplota troposféry měřená pomocí družic asi o 0.1°C. Takže "úžasný" model IPCC se moc nepotvrdil. Problém je, že ty nesmyslný čísla který maj dokládat oteplení planety (0.6°C/100let) pocházejí z měřících stanic který jsou v rozrůstajících se městech nebo v jejich blízkosti. To je jako kdybych měřil teplotu v místnosti, do který bych postupně přidával lidi a nakonec bych tam vrazil nastartovaný auto.
...kdybyste někdo narazil na ňákou solidní studiji s naměřenjema datama která potvrzuje globální oteplování(mě se to nepovedlo - samí nepodložený ekologický žvásty)tak sem hoďte odkaz, rád si rozšířim obzory.

Odpovědět


Ekologicke zvasty???

Alexander Ac,2005-04-22 17:04:09

No, nezda sa mi, ze by oteplenie o 0,6 °C bol ekologicky zvast... ak Ti nestacia merania meteorologickych stanic v blizkosti miest, staci ak sa pozries na nespocetne mnozstvo studii o zmene arealov rastlin aj zivocichov ci o topeni ladovcov na mnohych miestach na Zemi...

Odpovědět

Člověk si nevybere

Zdenek,2005-04-09 17:51:24

Globální oteplování, globální stmívání, kdo se v tom má vyznat. Buď se usmažíme, nebo zmrznem...

Odpovědět

Jako jo, v něčem je háček :)

SM,2005-04-06 17:45:17

Nejspíš to tak docela nefunguje, jak by mělo :))

Odpovědět

Nejste trouba, anebo jsme troubové tři

Pavel Brož,2005-04-06 17:25:20

protože příspěvek jinam to hodilo i mě a Dwarfovi (jemu v diskuzi o hvězdném psanci). Možná ale my všichni občas zapomínáme, kdy jsme v "jednovětvovém" režimu diskuze, kdy to příspěvky řadí jenom do té jedné větve, a kdy máme vylistovánu diskuzi celou, pak se při těch odpovědích ten příspěvek logicky zařadí jako nová větev.

Odpovědět


Hmm, tak teď to pro změnu zablblo mě

Pavel Brož,2005-04-06 17:29:03

Takže je tam evidentně jiná logika, podle níž to řadí odpovědi, než jakou jsem před chvílí popsal - pokud člověk klepne na odkaz odpovědět, tak se to pak přenese do odpovídající větve, kdežto pokud člověk jenom napíše v příslušné větvi reakci, tak se to zařadí jako nová větev bez ohledu na to, že to bylo jenom v tom jednovětvovém režimu. Tato logika mi ale moc intuitivní nepřijde, abych pravdu řekl ...

Odpovědět


Díky

Dane,2005-04-08 12:27:22

za vysvětlení mně zatím nepochopitelného jevu. :o)

Odpovědět

ok

SM,2005-04-06 17:14:13

Doporučuju číst Otce Goriota. Jistě dodá více citu :)

Odpovědět


sorry - patří to k Encolpiovi

SM,2005-04-06 17:20:44

Jsem takovej trouba? Proč mi to pořád ty odpovědi háže sem??? Tohle bylo pro estéta Encolpia. Jinak, ne že bych byl vztahovačnej, ale zase TAK příšerně sem to nepřeložil. Každýho boj, co si ráčí počíst.

Odpovědět

omyl, spadlo to do jiné větve

Pavel Brož,2005-04-04 12:05:00

Příspěvek k tání ledovců byl adresován to: lacerta, omlouvám se.

Odpovědět

Ad tání ledovců

Pavel Brož,2005-04-04 12:02:16

Argument, že posledních několik desetiletí tají ledovce, není argumentem svědčícím o globální změně klimatu!!! Pozor, toto je naprosto typická chyba v úvaze, které se lidé dopouštějí!!! Uvědomte si, že do sedmdesátých let se několik desetiletí ochlazovalo a spolu s tím přirůstaly i ty ledovce. Z toho se usuzovalo na příchod nové doby ledové, v čemž měl mít, jak jinak, opět prsty člověk a jím vyvíjená činnost. A ono ejhle, obrátí se pár desetiletí, a najednou se usuzuje přesně obráceně. Pokud by se dejme tomu za nějakých dvacet let začalo znovu ochlazovat, tak znovu obviníme lidstvo z toho, že svou neuváženou činností rozvrací přirozené klima planety? Ta otázka je vlastně zbytečná, protože pokud se cokoliv mění a lineární extrapolace toho jevu ukazuje na globální katastrofu, tak za to samozřejmě musí nést vinu lidstvo, to už tady v minulosti bylo vícekrát.
Zkuste si teď představit, že by studená válka skončila už někdy na začátku šedesátých let. Lidé by se přestali (oprávněně) strachovat z obrovského arzenálu nukleárních zbraní, a potřebovali by logicky nějakého jiného strašáka. Experimentální data by ukazovala na ochlazování planety, které tehdy opravdu probíhalo. Udělala by se podobná mediální masáž, jaká proběhla v minulých letech ohledně toho oteplování, a celý proces by skončil jakýmsi antiKjótem - dejme tomu že třeba v Kokuře by se přijal závazek na provedení dost drastických změn v průmyslu, který by měl nemalé dopady na celosvětovou ekonomiku, a který by měl garantovat, že se planeta přestane dále ochlazovat. Zkusme si dále představit, že by se závazky Kokury opravdu uvedly do života.
Potom si lze představit dva scénáře - buďto by se v sedmdesátých letech začalo oteplovat, jak se skutečně stalo, což by bylo samozřejmě vyhlášeno jako veliký úspěch dohod z Kokury. Nebo by ochlazování ještě pokračovalo, načež by se nesmyslné požadavky na redukci průmyslové výroby ještě dále zvýšily. Pokud by se pak někdy v budoucnu přece jen ukázalo, že Kokura byl jeden velký omyl, bylo by lidstvo o jeden celoplanetární ekonomický experiment bohatší.
Kde máte jistotu, že Kjóto je něčím více, než podobným naprosto nesmyslným a nezodpovědným celoplanetárním ekonomickým experimentem, jakým by byl ten vymyšlený z Kokury? To, že žádná Kokura nebyla, totiž opravdu souvisí pouze s tím, že v době přechodného ochlazování planety zuřila studená válka a proto na obavy ze změny klimatu jednoduše ve společnosti nezbyl strach - ten byl vyčerpán obavami z jaderných zbraní.

Odpovědět


ledovce

lacerta,2005-04-15 22:01:55

hm, zaujimavy pohlad, samozrejme, ze v sedemdesiatych rokoch sa ochladzovalo, a ladovce prirastali... nemozno vsak polemizovat o tom, ze CO2 je sklenikovy plyn a preto MUSI dochadzat k celkovemu otepleniu atmosfery, skor ci neskor viac alebo menej... v sedemdesiatych rokoch islo pravdepodobne o nejaku fluktuaciu... ak su zachovane vsetky ostatne dynamicke procesy, ktore regukuju klimu v rovnovahe (sopky... ), preco odmietat rozhodujuci vplyv CO2? a to, ze sa ladovce topia, znamena "len" tolko, ze klima sa meni... ak ani jeden z najblizsich piatich rokov nebude mat globalnu teplotu vyssiu ako rok 1998, tak opustim myslienku, ze Kyoto je VELMI potrebne, mozme sa o nieco stavit:-)

Odpovědět


Kjóto

ještěr,2006-01-21 23:07:21

Kjóto je jenom nechutnej způsob, jak můžou firmy zbohatnout na znečištění. Změnám klimatu to stejně nezabrání. Děje se to okolo nás - plošné kácení pralesů, vlidstvo vypustí více jak 7 miliard tun skleníkových plynů do ovuduší, navíc taje permafrost na Sibiři, kde je uloženo dalších 700 miliard tun plynů. A to nemluvě o zamořování životního prostředí prudkými jedy - jenom blázen si může myslet, že to nezůstane bez odezvy. Ať už bylo v minulosti cokoli, dnes je realita taková, že za změnami klimatu - nepopírám, že přirozené vlivy na tom nemají svůj podíl - stojí především lidé.

Odpovědět

Senzace - opacny pohled

Calavera,2005-04-02 16:11:41

V diskuzi zaznelo, ze senzace prodavaji a proto je globalni oteplovani tak vdecnym tematem. Zkuste se na to podivat z jine strany - zprav o katostrofickem dopadu globalniho oteplovani je tolik, ze jiz nikomu nestoji se u nich ani zastavit, je to proste rutina a lide, kteri se problemu zvlast nevenuji, takovy clanek znudene prejdou. Ale co takhle clanek o tom, ze to je vsechno podvod, komplot grantuchtivych vedcu, je to dokonce "klimaticka sekta", cirkev se vsim vsudy. Strasili nas armagedonem, ale ti chytri nam prisli vysvetlit, ze se nemusime bat, prirodu prece jen tak neco nerozhazi a i kdyby, do te doby si vybudujeme climate-proof civilizaci.
Vsimnete si nekdy uspechu clanku Ivana Breziny, naposledy na prvni strane Lidovych novin. Jak je mozne, ze tento redaktor casopisu Maxim, ekvivalentu Bravo girl pro dospele muze, vydava svoje faktograficky dost sporne clanky ve vyznamnych periodikach? Jsou senzacni, ale z opacneho smeru.
Souhlasim se zacatkem clanku, ze na globalnim oteplovani neni senzacniho vubec nic, jde skoro az o filosofickou otazku - Ma se clovek snazit minimalizovat dopad sveho byti na prirodu i kdyz za to bude muset zaplatit neco navic? Autor clanku si mysli, ze ne, ja zas, ze ano. Po rozhodnuti teto otazky se konkretni dusledky vyjevi samy.

Odpovědět


Anebo jde o zpožděnou sebereflexi společnosti

Pavel Brož,2005-04-02 22:32:24

Je známo, že nejde ohlupovat hodně lidí po neomezeně dlouhou dobu. Zdaleka nejde jen o Brezinu, který tezi globálního oteplování kritizuje, existuje celá řada renomovaných kritiků - kritiků globálního ohlupování. A o ohlupování opravdu jde, ne že ne, všimněte si, že naprosto hotový nezpochybnitelný názor, že globální oteplování je nezvratně prokázaným faktem, mají i lidé, kteří nikdy žádná data pro a proti tomuto tvrzení neviděli ani nikdy nikde nehledali, a takových lidí je zdaleka nejvíce. Někdy přemýšlím, jestli náhodou v době, kdy spím, se nedistribuují mezi ostatními lidmi nějaké zaručené informace, které to globální oteplování věrohodně dokládají, a já o tyto informace tak přicházím - jinak si totiž neumím vysvětlit, že TOLIK lidí v této otázce má naprosto jasno!!!
Proto mě přijde jako naprosto přirozený stav, že po úvodních letech globálního ohlupování konečně přicházejí na přetřes dnes ještě kacířské názory, které s dříve zvěstovávanými pravdami polemizují z pohledu stávající faktické experimentální evidence. Pro mě osobně je to dobrá zpráva, zpráva o tom, že existují lidé, kteří jsou schopni za pomoci vlastního přemýšlení vzdorovat masovým fámám. Je to pro mě dobrá zpráva proto, že společnost, která je nekriticky svolná si nechat masovou fámu implantovat a ztotožnit se s ní, mě děsí (zmínil jsem namátkou dva historické případy masových fám s Hilsnerem a Dreyfusem, samozřejmě se ale jiných podobných dá najít celá řada).
Ostatně, abychom nehovořili jen teoreticky, můžeme si to vyzkoušet hned přímo na Vás - jaká jste Vy sám viděl data, která to globální oteplování potvrzují? Hledal jste nějaká, třeba na internetu či jinde, anebo o existenci tohoto jevu víte pouze z mainstreamových médií? To není otázka, která má za cíl Vás nějak denunciovat, to v žádném případě, pouze chci upozornit na to, že v mainstreamových médiích jsou informace podávány většinou v podobě, ze které oprávněně dostávají byť jen minimálně zasvěcení lidé kopřivku. Pokud se jedná o zcestné informování médií dejme tomu o počítačových technologiích či astronomických úkazech, tak to vem čert, nad tím odborník raději jen mávne rukou. Jenže téma globálního oteplování se nám už zdařile přerodilo v politikum, které bude na rozdíl od žblebtů médií o počítačích či astronomii mít dopad na celou společnost.

Odpovědět

Vaša slovenčina sa mi páči ovela viac

Dane,2005-04-01 17:53:25

ako príspevok Encolpia!

Odpovědět

Příšerná čeština!!!

Encolpio,2005-03-31 23:55:46

Téma článku je zajímavé.
Do konce jsem ho ale nedočetl. Takhle zhovadilá čeština se prostě číst nedá. Otrocký překlad bez sebemenšího citu.

Odpovědět


kritika na nesprávnom mieste

aji,2005-04-01 16:42:39

skutočne konštruktívny komentár...

umelecký dojem z prekladu je (podľa mňa) v tomto prípade druhoradý. ostatne, nič vám nebráni prečítať si originál textu v angličtine.

Odpovědět

Globální stmívání

Dwarf,2005-03-31 08:55:36

ukazuje na důležitost poznávání, studia a následného modelování všech procesů, které probíhají v atmosféře a které působí mnohdy protichůdně, takže nohou vzbuzovat dojem, že zemské klima je dostatečně stabilní a netřeba se jím až tak příliš zabývat. Bohužel jako lidstvo máme tu smůlu, že žádnou jinou Zemi zatím v záloze nemáme, proto bychom se neměli tak vehementně snažit ji učinit co nejdříve neobyvatelnou.

Odpovědět

Globalni stmivani?

Araon,2005-03-31 02:46:20

http://www.blisty.cz/art/21551.html

Odpovědět


Globální stmívání

R,2005-10-02 00:48:11

Jestli to měl být vtip, pak to chápu. Ale mě se zdá, že ta ptákovina byla myšlena vážně.

Odpovědět

Autor překladu se s Lyonsem vcelku shodne ...

SM,2005-03-30 16:25:33

s tím, že jako poučený laik nevidí do konkrétních čísel. Není zač :)

Odpovědět

Naštěstí já ne, ale Rob Lyons :)

SM,2005-03-30 16:23:15

Protože nejsem autorem, ale toliko překladatelem. V tomhle případě mohu polemikám jenom přikyvovat nebo kroutit hlavou, nic víc.
Takže jen stručně ...
1. Pochybuju, že jsou záznamy "teplot" v ledu přesný na desetiny stupně Celsia, a že nějak robustně vypovídají o globální teplotě, ať už je to s jejich věrohodností jakékoliv.
2. Pokud jde o modelování klimatu, Lyonsovo poselství je, že naše modely, byť jistě "to nejlepší, co máme" jsou tak nevěrohodný, že jsou reálně nepoužitelný, s čímž budu klidně souhlasit. Že je klima robustní (jestli to chápu dobře míněno neměnné), si myslí jenom blázni, takže nám to modelování stejně nepomohlo.

Odpovědět


No, ty záznamy v ledu tak špatné nejsou

Pavel Brož,2005-03-30 18:05:23

Na globální teplotu se z nich usuzuje podle relativní koncentrace deuteria vůči vodíku, a mám za to, že ta metoda byla vybrána právě proto, že jednak ta relativní koncentrace deuteria s teplotou opravdu velmi dobře souvisí, a jednak proto, že to deuterium spolu s vodíkem velice hbitě cirkuluje po celé planetě, takže ta jeho odpovídající koncentrace tu průměrnou teplotu celé planety skutečně docela věrně odráží. Nicméně v tomto jsou více kovaní jiní, já tady pouze prodávám svůj podle mě oprávněný dojem, že ta metoda byla vybrána dobře. Samozřejmě že o přesnosti měření na nějaké extra setiny stupně to asi nebude, nicméně že ta přesnost bude lepší než jeden stupeň, tomu bych docela i věřil. Což samozřejmě nevnucuji Vám.
Co se týče toho poselství klimatických modelů, tak ani to nebude tak úplně zbytečné, jak naznačujete. Že se klima v minulosti výrazně měnilo, o tom samozřejmě nikdo soudný pochybovat nemohl, nicméně ze stávajících geologických, paleontologických, atd. záznamů není jasné PROČ se měnilo, tedy ve smyslu JAKÉ byly ty dominantní vlivy, které tím klimatem hýbaly. Byl jím CO2? Nebo jím byl metan? Nebo snad změny sklonu rotační osy Země? Dlouhé etapy rozsáhlé sopečné aktivity, změna aktivity Slunce, Milankovičovy cykly, nebo jen čistě chaotický průběh vývoje biosféry, která svou střídavou expanzí a následným hromadným odumíráním způsobovala celoplanetární kataklysmata? Nic z toho se ze stávajících záznamů s jistotou nedozvíte. Nás přitom ohledně možných dopadů lidské aktivity na klima zajímá především stabilita klimatu jen a výhradně vůči množství lidmi nadměrně produkovaných skleníkových plynů. A tuto stabilitu klimatu ohledně této nadprodukce se dozvíte jenom z těch klimatických modelů, z ničeho jiného - takže opravdu není pravda, že nám to modelování k ničemu nepomohlo :-)

Odpovědět


Globálne oteplovanie s chladnou hlavou???

lacerta,2005-04-02 21:54:31

Ano, je samozrejme pravda, ze modely klimy su znacne nepresne. Nevieme prilis vela ani o minulosti. Nieco vsak predsa. A dost sa vie aj o sucasnosti. Ked uz sa nezhdneme na tom, o kolko PRESNE sa ohriala zem, a nakolko v tom maju ale nemaju prsty ludia, mozme sa pozriet na ine javy, ktore suvusia s klimou... co tak ladovce? bezpochyby pricin, preco sa topia alebo netopia, je vela. Kto vsak bude pochybovat o teplote ako hlavnej pricine? Drviva vacsina ladovcov sa vsak topi, a topenie sa stale viac zrychluje. Takisto v mnohych oblastiach sveta sa zvysuje frekvencia poziarov. Zvysuje sa aj pocet zaplav. Napr. http://www.dartmouth.edu/~floods/... nehovoriac a posune vyskytu arealov mnohych zivocichov a pripadov premnozenia hmyzu atd... niekedy nam sprievodne javy napovedia ovela viac, ako samotny zaznam teplot. ak sa daju vstky fakty dokopy, nie je dovod pochybovat o oteplovani a vyraznom vplyve cloveka nielen na klimu... navyse, preco nezacat s obmedzovanim emisii CO2, ked tak ci tak dochadza ropa a o par rokov budu auta na vodik ci elektriku jednoducho nutnostou. Ak tu maju ludia o 100 rokov existovat, tak urcite inym stylom, ako v sucasnosti... snad sa to podari

Odpovědět


TO: Lacerta

Pavel,2005-04-04 07:11:53

Ono to není tak jednoduché. V dynamickém systému, jakým bezpochyby Země je. když někde něco ubývá, tak to může mít dvě zásadní příčiny. Buď se zvýšil úbytek, nebo snížil přírůstek. Takže ubývání ledovců může být způsobeno i tím, že se snižují srážky. A protože nižší srážky jsou většinou v chladnějším klimatu, může být úbývání ledovců i projevem ochlazení klimatu (neříkám, že to platí pro dnešní dobu, jen chci poukázat na to, že jednoduchá a přímočará řešení jsou v drtivé většině chybná až škodlivá). Podobně to může být i s růstem obsahu CO2 v atmosféře. Co když příčinou není zvýšená produkce CO2 člověkem, ale snížená schopnost moří (v důsledku jejich zněčištění) pohlcovat CO2 z atmosféry? Pak samozřejmě bilióny dolarů vyhozené na omezování emisí CO2 budou na nic a měly by se radši věnovat na očištění moří. Ale co se má opravdu udělat, to znamená studovat ten problém a odhalit příčiny. Ne jenom najít jednoduché přímočaré řešení a to pak uskutečnit i za cenu zničení civilizace.

Odpovědět

vadí to ...

SM,2005-03-30 16:14:52

Závažný mi přijde to, co píše Lyons úplně na závěr. Když budeme snižovat a snižovat a snižovat emise a mnout si ruce, jak jsme to klima převezli, tak je třeba taky po nás.

Odpovědět

Teplota vs. sluneční aktivita a kosmické záření

Michal,2005-03-30 14:26:47

Před časem vyšel zajímavý článek dávající do souvislosti teplotu na Zemi v minulých staletích a sluneční aktivitu (http://www.aldebaran.cz/bulletin/2004_07_sun.html).
V delší časové škále může být souvislost s intenzitou kosmického záření (http://www.aldebaran.cz/bulletin/2005_06_ice.php).

Odpovědět

Absolutní souhlas Pavle,

Dwarf,2005-03-30 09:13:28

a geniální reflexe a podoba s hilsneriádou, či Dreyfusovou aférou. Problémem je určitě, že se k tématu, jež je vděčné a mediálně zajímavé má touhu vyjadřovat kdekdo a v lesku médií se aspoň na chviličku blýsknout. Jisté je, že spousta názorů je velmi povrchních vytržených z kontextu a nahlížených mechanicky a jen z určitého úhlu pohledu. Snaha médií je zřejmá: mít co nejvíc čtenářů = vydělat co nevíc peněz. K tomu je třeba přitáhnout čtenáře atraktivními tématy. Co nejvíce táhne? Především katastrofy: zemětřesení, záplavy... a když se zrovna nic netřese ani nezaplavuje, tak se hodí i globální oteplování, či ochlazování, což by byla koneckonců taky katastrofa. A tak je potřeba to napsat dostatečně čtivě aby to i "divák Novák" pochopil, tedy dostatečně polopaticky a primitivně. Tak si novinář najde svého "odborníka" a převypráví věci tak aby vzbuzovaly emoce a pomáhaly prodávat noviny. Rázem jsou čtenáři i publikum. A když je publikum, vždy se najde někdo, kdo v zájmu svého vlivu/moci/slávy (nehodící škrtněte) nabízí jednoduchá řešení a vytlouká ze situace politický kapitál (a nejen ten). To ale není jen případ globálních změn klimatu. Platí to obecně!

Odpovědět


Demokracie

Milan,2005-03-30 09:39:37

Tomu se říká reálná demokracie.

Odpovědět


Dwarf má pravdu

čtenář,2005-03-30 16:57:23

Vážení, jestli nebudete psát taky o katstrofách a mordech, tak vašemu Oslovi moc šancí na přežití nedávám. Bohužel. Ale je to nyní tak jak říká Dwarf. Tak vám přeju držte alespoň co nejdéle. Rádi vás čteme i u nás v Dačicích. Moravák

Odpovědět

a jaký vlnázor na věc mají autoři překladu článku?

Tinny,2005-03-30 08:27:47

dík

Odpovědět

Prof. Klaus

ACME kit,2005-03-29 23:01:26

T. č. prezident republiky je příkladem politika, který by se neměl plést do ekologie. Zjevně neví o čem mluví. V jeho pojetí je příroda jakýsi ekonomický mechanismus, který si své problémy vyřeší finančními machinacemi.

Odpovědět


"Profesor" Klaus

Jan Karas,2005-03-30 07:57:02

je příkladem politika, který by se neměl plést vůbec do ničeho. Jeho koncepce kuponové privatizace a vytvoření malých neživotaschopných akciových společností, jejichž akcie se obchodovaly na více trzích, takže se nemohla normálně vytvářet cena na základě nabídky a poptávky, svědčí o tom, že i v ekonomice je naprostý diletant. To co předvádí v zahraniční politice ve vztahu k EU a Evropské ústavě svědčí o tom, že je totální ignorant, jehož hloupost je srovnatelná snad jen s prezidentem Bushem mladším. President Klaus slouží v zahraničí jen pro pobavení svého okolí. Nevím proč takového maskota platíme ze svých daní.

Odpovědět

Odkaz

,2005-03-29 17:20:47

A co tento odkaz:
/>
http://www.tiscali.cz/mult/mult_center_050329.835311.html

Odpovědět

to mi něco připomíná

Marie,2005-03-29 14:24:41

trochu lidi strašit peklem, morem a kobylkama, aby přestali hřešit a byli štědří k cirkvi svaté.

Odpovědět

To: autor - asi si to schytáte

Pavel Brož,2005-03-29 14:09:40

Vznášet pochyby o "zjevných pravdách" se nevyplácí, určitě se v diskusi ozve někdo, kdo se bude odvolávat na "nezpochybnitelné důkazy" globálního oteplování a vynadá Vám do ignorantů (zažil jsem nedávno sám v jiné diskusi na toto téma). Nicméně já zde budu chvíli dělat ďáblova advokáta, a pokusím se trochu zkorigovat (tím neříkám, že musím mít pravdu já, a ne Vy) některá Vaše tvrzení - berte to tak, že mým a věřím že i Vaším cílem je dobrat se nějakých pokud možno co nejvěrohodnějších tvrzení, nikoliv obracet veřejné mínění na tu jedinou správnou cestu.
Jednak lze polemizovat s tvrzením, že pokud by koncentrace CO2 stoupla na 560 ppm (tj. 0,56 promile nebo též 0,056%), tak by teplota pravděpodobně stoupla o 1,2°C. Konkrétní hodnota vzrůstu teploty s rostoucí koncentrací CO2 závisí dost hodně na zvoleném modelu, podle nějž se to klima modeluje, a v rámci každého z těchto modelů závisí na konkrétním scénáři, tj. na předpokladech o chování desítek až stovek dalších faktorů (odrazivosti planety, sluneční aktivity, množství zelených a množství obdělávaných ploch, uvolňování jiných skleníkových plynů, schopnosti biosféry vázat nadměrně uvolňovaný CO2, a mnoha a mnoha dalších). Také je nutné říct, že z minulosti neexistují dostatečně přesné simultánní (tj. z téhož úzkého časového intervalu) záznamy koncentrací CO2 a teplot, na jejichž základě by se dala provést podobná extrapolace, jakou jste uvedl Vy. Existují sice velice detailní simultánní záznamy koncentrací CO2 a teplot získané z vrtů v antarktických ledovcích, a to až do dob cca 400 000 let nazpět (což vyvrací další Vaše tvrzení, a to že vědci nemohou dostatečně přesně určit průměrnou teplotu Země před rokem 1900), jenže tato data nelze slepě použít, protože maximum koncentrace CO2 mají na 280 ppm, tedy dalece pod oněmi 560 ppm. Tato data většinou popisují průběh klimatu a odpovídající koncentrace CO2 v dobách ledových a příslušných dobách meziledových, kdy se průměrná teplota Země pohybovala až deset stupňů pod tou dnešní. Protože je nezpochybnitelné, že proces fotosyntézy je silně závislý jak na celkovém množství dopadající sluneční energie (které bylo menší, protože ve vyšších zeměpisných šířkách zaledněná planeta odrážela více slunečního záření) a hlavně na teplotě, při které probíhá, tak je jasné, že schopnost biosféry vázat CO2 byla v dobách ledových výrazně nižší, než dnes, a z toho důvodu nelze provádět přímočaré extrapolace z ledovcových dat na dnešní vztah mezi CO2 a teplotou (tím neříkám, že Vy takovou extrapolaci z těch ledovcových dat děláte, pouze tvrdím, že nejspíš neexistují data, z nichž by se dalo věrohodně usoudit, že vzrůst koncentrace CO2 na 560 ppm měl někdy v minulosti za následek vzrůst teploty o těch 1,2°C). Tedy implikace 560 ppm CO -> +1,2°C je tedy těžko podložitelná jinak, než jako výsledek modelování na nějakém speciálním klimatickém modelu s využitím nějakého speciálního klimatického scénáře.
Také si myslím, že není nutné až tak moc odmítat výsledky klimatických modelování. Je dobré si uvědomit, že pokud nám mají nějací vědci říct něco věrohodného a vědecky podloženého o klimatu, tak pak to zcela jistě budou právě klimatologové. Jako laici si o jejich modelech můžeme sice myslet cokoliv, nicméně je dobré vědět, že ty jejich modely jsou v celém objemu lidského vědění to nejlepší, pomocí čeho dnes můžeme to klima studovat. Je pravda, že každý model má svá zjednodušení (což není případ jen klimatologie, každá věda pracuje s celými zástupy všemožných zjednodušení, jinak by to nebyla věda, ale pouze matrika individuálních nezobecnitelných jevů), nicméně ta zjednodušení jsou pečlivě vybírána tak, aby jejich dopad na výsledné hodnoty byl co nejmenší. Samozřejmě že dnešní modely klimatu mají určitě daleko k naprosté dokonalosti (stejně jako jakákoliv přírodovědná teorie nebo teze), přesto ale už dnes mnohé říkají. Bez ohledu na to, nakolik se ty modely mohou lišit v jednotlivých detailech či nakolik rozdílné změny klimatu třeba v horizontu sta let předpovídají, mohou nám říct minimálně jednu důležitou věc - a to, nakolik je současné klima citlivé na drobné variace obsahu CO2 v atmosféře. Pokud by byly atmosférické jevy natolik robustními, že změna koncentrace CO2 dejme tomu o plus minus 1000 ppm (tedy o jedno promile) by v těch modelech nemělo žádný pozorovatelný vliv, tak pak by nebylo co řešit, žádný problém kolem globálního oteplování v důsledku lidské činnosti by neexistoval. Problém je ale v tom, že ta atmosféra takto robustním systémem není, a jestli ty modely něco naprosto spolehlivě prokazují, bez ohledu na specifickou volbu toho kterého z nich, tak pak je to právě tato skutečnost. Samozřejmě se pak můžeme donekonečna (lépe řečeno do doby, než budou k dispozici přesnější data a ještě dokonalejší modely) hádat o to, jestli nárůst koncentrace CO2 na třeba těch 560 ppm bude znamenat vzrůst teploty o 0,2°c, nebo o 1,2°C, nebo o 5,8°C, jedno je ale jisté - na základě především těch dnešních modelů je už dnes naprosto zřejmé, že to klima není až tak robustní, jak bychom si mohli přát. Zdůrazňuji, že tím neříkám, že za klimatické změny, pokud dnes nějaké probíhají, mohou především lidé, říkám jen, že ty klimatické modely ukazují, že ta stabilita klimatu není taková, abychom celou věc mohli s klidem házet za hlavu.
Jinak samozřejmě je velká smůla, v tom s Vámi zcela souhlasím, že se z celé této debaty stalo politikum, díky čemuž silně poklesla důvěryhodnost celého tohoto vědeckého odvětví, takže u každého nově zveřejněného "důkazu" globálního oteplování se dnes již nejde nezeptat, nakolik je tento důkaz výsledkem politické či mediální poptávky, nakolik je či není ovlivněn selekcí pouze těch názorově "příznivých" dat, a nakolik je opravdu jenom výsledkem poctivého vědeckého bádání.
Nejvíce mi na tom vadí to, že někteří klimatologové sami účinně přiživují mediální hysterii kolem tohoto jinak bezesporu velice důležitého problému. Připomíná mi to trochu Dreyfusovu aféru či aféru Hilsnerovu. V té době se také média podepsala na tom, že naprosto všichni, včetně těch, kteří neměli k dispozici jedinou relevantní informaci, měli dopředu o všem naprosto jasno. I ta poslední děvečka z čeledína na druhém konci císařství věděla, že Hilsner rituálně zavraždil nebohou Anežku Hrůzovou, i ten poslední farář z nejzastrčenější francouzské dědiny naprosto neochvějně věděl, že Dreyfus je hnusný zrádce. Proč to všichni tak neochvějně věděli? Přece protože o tom přece psali v novinách a všude se to tak říkalo! Přitom jakmile byl vytvořený ten jediný správný názorový směr, tak se pak i mnohé autority vyjadřovaly tak, jak bylo očekáváno, že se vyjádří - tedy ve smyslu, že "Dreyfus je nad veškerou pochybnost vinen!", či že "Důkazy o jeho vině jsou naprosto nezpochybnitelné!". Vyžadovalo to nemalou odvahu hrstky statečných lidí, jako byl Emile Zola v případě Dreyfusově či T.G.Masaryk v případě Hilsnera, kteří byly schopni se postavit té samozřejmé "pravdě" drtivé většiny národa a proti názoru mnohých jiných autorit, které zvolily mnohem snadnější cestu souznění s davem.. Stejně tak i dnes je možné se běžně setkat s tvrzeními, že "je naprosto zřejmé" že globální oteplování "je realitou" a že "je nade všechnu pochybnost", že je způsobeno lidmi. A právě za ten stav, kdy je to i tomu poslednímu čeledínovi "naprosto zřejmé", tak právě za tento stav jsou zodpovědní i mnozí prominentní klimatologové, kteří se nechali unést tou lákavou možností, jak prodat vědeckou pravdu za vrtkavé veřejné mínění a jak si vydobýt oněch pět minut slávy odborně pochybnými populistickými výroky.

Odpovědět


R

R,2005-10-02 01:08:24

Díky. Mluvíš mi zduše.

Odpovědět

Škoda

Pavel,2005-03-29 13:19:43

Škoda, že si takovéto články /a tomu podobné/ nepřečtě nějaký "ekolog"... Oni si ttotiž vytvořili svou vlastní víru a logické a věcké argumenty neposlouchají...

Odpovědět

Žel, globální oteplování se nekoná.

Saša,2005-03-29 12:40:23

A to je velká škoda. Protože trochu vyšší teplota by prospěla nejen lidstvu, ale celé flóře a fauně.

Odpovědět


To není tak jednoduché

Standa,2005-03-29 13:54:33

Tvrzení, že by vzrůst teploty lidstvu pomohl, je poněkud unáhlené.

Např. vzrůst teploty o jediný stupeň v první polovině 19. století v Irsku způsobil obrovský hladomor - vyšší teplota způsobila, že prakticky celá úroda jediné odrůdy jediné plodiny - brambor - zašla.

A kolik válek by vyvolalo zvýšení mořské hladiny o pár metrů, hrůza domyslet. A přitom hladina oceánů v historii Země kolísala zhruba o 500m.

Odpovědět


pan Sasa nevesajte hlavu

alien07,2005-10-18 22:34:04

Podla clanku a nasledujucej diskuzie predpokladam ze
-ekologovia sa velmi mylia ked ako nasledok zvysovania obsahu sklenikovych plynov v atmosfere Zeme predpokladaju nastup globalneho oteplovania
-v historii Zeme cca 400000 rokov dozadu nikdy nenastala taka zmena obsahu sklenikovych plynov ako za poslednych cca 300 rokov. Zmeny priemernej teploty Zeme boli asi az 10stC
-katastroficke scenare moze vyvolat uz zmena priemernej teploty Zeme o 1stC
-pocitacove simulacie na vedeckej urovni nas ubezpecuju ze clovek sa dostatocne razne podpisal na zmene obsahu sklenikovych plynov v atmosfere takze tento jeho vplyv sa musi prejavit uz meratelne na teplote Zeme. Iba sa nevie ci to bude 0.2 ci 5stC

Priznam sa ze tematike nerozumiem ale zavery vedcov ma neukludnili. Vpodstate hovoria pre mna to iste ako ekologovia t.j. ze to bude prusvih i ked to tvrdia v inom poradi.
Pre istotu som sa spytal na problem globalneho oteplovania este jedneho marxistickeho dialektika. Viem nie je to v mode ale co clovek nespravi pre poznanie (a zo strachu). A ten na mna pozrel asi tak ako by videl Martana. A tu je jeho vysvetlenie:
Nestane sa nic. Totiz vcelku nic. Co sa stane ked kopnes do kyvadla? Nic. Iba raz je tam potom onam a opat tam aby sa presunulo onam. Ibaze mi nevedel povedat nic o amplitude a frekvencii klimatickeho kyvadla. Povedal nieco ze mu zavreli vyskumak a ze ho to nezaujima.
Takze pri troche stastia je celkom mozne ze globalne oteplenie pre Vas (aj pre mna) bude. Tento rok som pod Brdami zberal vinikajuce hrozno (po Vasom vino) a bolo ho tolko ze i susedia mali radost. No a pri troche stastia by perioda kyvadla mohla byt aj cosi nad 200rokov - takze pre nas globalne oteplenie.
Co si o nas budu mysliet nasi vnuci? Nuz neviem. Mozno by to slo nasimulovat.

Odpovědět

vadí to?

ditom,2005-03-29 11:47:19

Profesor Richard Lindzen má asi pravdu (dle mého názoru), s jedním bych ale nesouhlasil: co je špatného na tom že se lidi bojí globálního oteplování? Pokud důsledek tohoto strachu bude snižování emisí, vysazování zeleně, "ekologičtější chování" (šetrnější k životnímu prostředí)... proč ne? Neříkám že se má lidem lhát a hrozit katastrofickými scénáři, ale když to tak sami pochopí...

Odpovědět


souhlas...

xChaos,2005-11-23 01:03:15

Já to vidím taky tak. Ale někomu je zřejmě jedno, když lidi zcela devastují planetu (byť by ji při tom třeba čirou náhodou ani moc globálně neoteplili). To je vedlejší - hlavní je přece nenechat se nenechat se blbě napálit, že...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace