Rozpory v knize knih  
Mnozí zastávají názor, že vše v Bibli je pravda. Zajímalo mě, jak se sloučí dohromady tvrzení, že Písmu svatém je vše pravda s vzájemně si odporujícími výroky. Okomentoval je evangelický farář v činné službě Jaroslav Pechar, absolvent Evangelické teologické fakulty.


 

Zvětšit obrázek
Detail fresky Sixtinské kaple
(Kredit: Michelangelo, 1512)

1) Pokouší nás Bůh?
     a. Genesis 22:1 Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“
     b. List Jakubův 1:13 Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

 

JP: Pokušení a zkouška jsou v češtině odlišené, ale v biblických jazycích obě slova vyjadřuje jeden pojem. Až podle souvislosti je možno usuzovat, co z toho

 


2) S Hospodinem tváří v tvář mluvil Abrahám, Jákob a Izák a Mojžíš a dalších 70 lidí ho vidělo a zároveň ho nikdy nikdo neviděl:
     a. Genesis 32:31 I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“
     b. 1 Timoteovi 6:16 On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
     c. Exodus 24: 9-11 Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili.
     d. Jan 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

 

JP: „Patření na Boha“ je opět pojem s více významovými úrovněmi.

 

 

3) Vyžadoval Hospodin zápalné oběti od Židů po exodu z Egypta?
     a. Exodus 20:24 Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a skotu své oběti zápalné i pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti.
  
  b. Jeremiáš 7:22 Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské; žádný takový příkaz jsem jim nedal.

 

JP:  V den vyjití ne, v další dny ano.

 

 

4) Byli lidé podle genesis stvořeni před zvířaty nebo až po nich?
     a. Genesis 2:18-19 I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
     b. Genesis 1:25-27 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

 

JP: Jde o dva symbolické příběhy, z nichž každý má svůj obrazný význam. Nepopisují historii a tak je nesmysl ptát s, který je pravdivý. Pravdivé jsou oba.

 

 

Zvětšit obrázek
Gutenbergova Bible.
(Kredit: Mark Pellegrini, US Library of Congress)

5) Je Ježíš jediný, kdo vstoupil do nebe?
     a. Jan 3:13 Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.
     b. 2. Královská 2:11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.

 

JP: Elijáš tam vjel v kočáře.

 ?

6) Mají být synové trestáni za skutky svých otců?
     a. Deuteronomium 5:9 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
     b. Deuteronomium 24:16 Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.

 

JP: -

 

7) Kolik zaplatil David za humno Ornánovi? (tuto otázku jsem zvolil, protože jde o jasný matematický rozpor: 50 není 600, ale přesto jsou oba tyto výroky pravdivé)
     a. 1. Paralipomenon 21:25 David tedy dal Ornánovi za to místo obnos šesti set šekelů zlata.
     b. 2. Samuelova 24:24 Král Aravnovi odvětil: „Nikoli, odkoupím to od tebe za kupní cenu. Hospodinu, svému Bohu, nemohu obětovat zápalné oběti darované.“ David tedy koupil to humno i ten skot za padesát šekelů stříbra.

 

JP: Pravdivost Bible není pravdivostí učebnice dějepisu.

 

8) Kolik bylo sedících/stojících andělů u hrobu?
     a. Matouš 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
     b. Marek 16:5 Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
     c. Lukáš 24:4 A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.
     d. Jan 20:12 a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou

 

JP: V různých chvílích různě.

 

9) …kolik žen svědky předchozí události? 1? 2? 4? 5 a více?
     a. Jan 20:1 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.
     b. Matouš 28:1 Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.
     c. Marek 16:1 Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
     d. Lukáš 24:10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům

 

JP: Ženy přicházely a odcházely postupně

 

10) …a byl hrob zavřený, nebo otevřený, když k němu svědkové přišli?
     a. Matouš 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
     b. Lukáš 24:2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený.

 

JP: Anděl ho otevřel, pak byl kámen odvalený.

 


Podle mě nejde tvrdit, že Boží tvář nikdy nikdo neviděl a zároveň ji vidělo kolem 80 lidí. Některé výroky v Bibli musí být proto lež.

Mě by zajímal názor věřících, jak se smiřují s tím, že Bible obsahuje spoustu nepravdivých tvrzení. Mě napadají tyto vysvětlení:
     1) Pokud je Bible slovo boží (bohem nadiktovaná více autorům), pak
          a) Bůh chtěl úmyslně vnést chaos do víry z pro mě neznámých důvodů
          b) Bůh dělal chyby neúmyslně
          c)  Bible byla slovo boží, ale překlady jsou chybné (toto vysvětlení se nedá použít vždy – pouze část rozporů vznikla špatným překladem)
     2) Aspoň část Bible není slovo Boží a lidé tam vnesli nepřesnosti
     3) Bůh nedohlížel na psaní Bible
A další otázka – podle čeho má člověk vybírat co je v Bibli pravda a co ne, když jde o tvrzení proti tvrzení?

 

Odpověď Jaroslava Pechara:
Bible se Božím slovem stává tam, kde probíhá situace obdobná situaci jejího vzniku. Bibli psali lidé, kteří žili ve společenství církve. Modlili se a setkali se s Božím oslovením. Jsou-li lidé ve společenství církve, modlí-li se, tak čtou-li tyto příběhy, pak se jim Bible stává Božím slovem, tedy autentickým záznamem toho, jak probíhá setkání s Bohem a i oni se tak mohou s Bohem v jeho Slově setkat.
V Bibli je vše pravda. Ale je potřeba rozumět Bibli a rozumět, co je míněno slovem pravda. Rovnou říkám, že shoda s historickými událostmi je jen část pravdy a to zdaleka ne ta nejdůležitější.
Pro pochopení: Řekne-li Bible, že lidé se utíkají do stínu Božích křídel – je v této větě „pravda“, že Bůh má křídla, která vrhají nějaký stín? Nebude snaha o hledání historické události „utíkání se někoho do stínu Božích křídel“ projevem očividného nepochopení pravdy?

 

Zdroje:
videobloger nonstampcollector,  Český ekumenický překlad Bible http://www.biblenet.cz/
Zde presentované rozpory jsou výběrem připraveným  pro Osel.cz, rozšířený text je na blogu Spajda pro Osel.cz, rozšířený text je na blogu Spajda.

 

Autor: Jan Špaček
Datum: 30.10.2013 10:20

Vesmír kontra nebesa - Homir Robert
 
 
cena původní: 269 Kč
cena: 237 Kč
Vesmír kontra nebesa
Homir Robert

Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace