Biblické násilí  
Všichni víme, že bůh je láska (1. Janův 4). Tady jsou další popisy toho, jaký je bůh a čeho si od nás žádá:

Toto téma otvírám, protože jsem se setkal s lidmi, kteří zakládají svou xenofobii na biblických morálních hodnotách. Zde jsou tedy další příklady odkud čerpat „morální hodnoty“:Vraždy v bibli

Zvětšit obrázek
Codex Argenteus, neboli Stříbrná Bible“ je ruční přepis ze 6. století, který obsahuje gótský překlad Bible biskupa Wulfily ze 4. století. Z původních 336 listů se podařilo zrestaurovat 188. Obsahem těchto listů je překlad významné části čtyř evangelií. (Kredit: Wikipedia)

Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371.186 a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, Egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých. Vypsal jsem pouze zajímavější z nich.


Bůh zabil všechny prvorozené syny v Egyptě za to, že předtím zatvrdil faraonovo srdce, aby nepropustil Židy (!).

Exodus 12:29 Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.


Smrt za uhození rodiče
Exodus 21:15 Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.


Smrt čarodějnicím
Exodus 22:17 Čarodějnici nenecháš naživu.


Smrt jinověrcům
Exodus 22:19 Kdo by obětoval bohům a ne samotnému Hospodinu, propadne klatbě.


Zabij lidi, pracující o sabatu
Exodus 31:12-15 Hospodin řekl Mojžíšovi: Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.


Zabít nevěřící příbuzné a známé
Exodus 32:26-29 Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“ Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Potom Mojžíš řekl: „Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání.“


Smrt za zlořečení rodičům
Leviticus 20:9 Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho.
Proverbs 20:20 Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.


Smrt cizoložníkům
Leviticus 20:10 Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.


Smrt homosexuálům
Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.


Věštci musí být ukamenováni
Leviticus 20:27 Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně.“


Upálit smilnou dceru kněze
Leviticus 21:9 Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.


Bůh se mstí za hříchy rodičů zabitím jejich dětí
Leviticus 26:21-22 Bůh říká, co se stane těm, kdo nebudou poslouchat jeho přikázání Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy. Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.


Zabij toho, kdo se přiblíží k příbytku svědectví obsahuje archou úmluvy
Numbers 1:48-51 Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi: „Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis. Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku. Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblíží-li se někdo nepovolaný, zemře.


K sčítání lidí se vztahuje zabití 70000 bohem lidí za to, že David přikázal sčítat lid:
1. paralipomenon 21:9-14 Hospodin promluvil ke Gádovi, Davidovu vidoucímu: „Jdi a promluv k Davidovi: Toto praví Hospodin: Chystám na tebe trojí. Jedno z toho si vyber a já tak s tebou naložím.“ Gád přišel k Davidovi a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Zvol si: Tři roky hladu, nebo tři měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, anebo po tři dny Hospodinův meč, totiž mor v zemi, a Hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, který mě poslal?“ David Gádovi odvětil: „Je mi velmi úzko. Nechť prosím upadnu do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských.“ Hospodin tedy dopustil na Izraele mor. I padlo z Izraele sedmdesát tisíc mužů.


Zabít následovníky Baala
Numeri 25:1-9 Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. I řekl Hospodin Mojžíšovi: „Vezmi všechny představitele lidu a dej jim na slunci zpřerážet údy kvůli Hospodinu, ať se Hospodinův planoucí hněv odvrátí od Izraele.“ Mojžíš tedy izraelským soudcům řekl: „Pobijte každý ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peórem.“ I přišel jakýsi Izraelec a přivedl ke svým bratřím Midjánku před očima Mojžíše i celé pospolitosti Izraelců, právě když plakali u vchodu do stanu setkávání. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vystoupil zprostředku pospolitosti, vzal do ruky oštěp, vešel za izraelským mužem do ženské části stanu a probodl je oba, izraelského muže i tu ženu až k jejím rodidlům. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena. Ale mrtvých při té pohromě bylo čtyřiadvacet tisíc.


 

Zvětšit obrázek
Stříbrná bible byla součástí sbírek českého krále Rudolfa II. Habsburského, odkud byla ukradena švédskými vojsky při dobývání Prahy v posledních dnech třicetileté války. (Kredit: Uppsala University, Švédsko)
VIDEO: http://youtu.be/FtZhAh9cj6E

Zabít falešného proroka
Deuteronomium 13:1-6 Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: „Pojďme za jinými bohy,“ které jsi neznal, „a služme jim,“ neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen.


Bůh nařizuje vybít celé města, pokud se v nich vyskytují jinověrci
Deuteronomium 13:13-19 Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno. Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha.


Ukamenuj své nejbližší, pokud tě budou nabádat k víře v jiného boha
Deuteronomium 13:7-11 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Ukamenuj jinověrce
Deuteronomium 17:1-5 Nebudeš obětovat Hospodinu, svému Bohu, dobytče ze skotu nebo bravu, na němž je vada, cokoli špatného, protože to má Hospodin, tvůj Bůh, za ohavnost. Vyskytne-li se u tebe v některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo tu ženu budete kamenovat, dokud nezemřou.


Zabij toho, kdo neposlouchá kněze
Deuteronomium 17:12 Kdo bude jednat opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě Hospodina, tvého Boha, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš zlo z Izraele.


Zabití proroka, jehož proroctví se nevyplní (chytře vymyšlený systém, jak zařídit, aby měl bůh vždy pravdu)
Deuteronomium 18:20-22 Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“ V srdci si asi říkáš: „Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?“ Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.


Ukamenuj ženu, která není panna při svatební noci
Deuteronomium  22:20-21 Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.


Bůh zabil ty, kteří chtěli zjistit, co je v Hospodinově schránce
1 Samuelova 6:19 Hospodin však ranil bétšemešské muže za to, že se podívali do Hospodinovy schrány. Sedmdesát mužů z lidu ranil, a bylo tu padesát tisíc mužů. Proto lid truchlil, že Hospodin postihl lid zdrcující ranou.


Zabití za snahu pomoci
2 Samuel 6:3-7 Vezli Boží schránu na novém povozu. Vyzvedli ji z Abínádabova domu na pahorku; Uza a Achjó, synové Abínádabovi, řídili ten nový povoz. Vyzvedli ji tedy z Abínádabova domu na pahorku, Uza šel při Boží schráně, Achjó před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citer, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů. Když přišli k Nákonovu humnu, vztáhl Uza ruku k Boží schráně a zachytil ji, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při Boží schráně zemřel.


Zabitý lvem za nezbití masochisty
1 Královská 20:35-36 Jeden muž z prorockých žáků řekl na Hospodinovo slovo svému druhovi: „Zbij mě!“ Ale ten muž ho odmítl zbít. I řekl mu: „Protože jsi neuposlechl Hospodinova hlasu, hle, až půjdeš ode mne, zadáví tě lev.“ Když od něho odešel, přepadl ho lev a zadávil ho.


Eliáš s boží pomocí zabije 42 dětí, protože se mu posmívaly
2 Královská 2:23-24 Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!“ On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti.


Zabij nevěřící
2 Paralipomenon 15:12-13 Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena.


Zabij starce, děti i ženy
Ezechiel 9:5-7 A slyšel jsem, jak ostatním poručil: „Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu. Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!“ I začali od starších, kteří byli před domem. Nařídil jim: „Poskvrňte dům, naplňte nádvoří skolenými; jděte!“ I vyšli do města a pobíjeli.


Zabít falešného proroka: rodiče zabijí syna
Zacharjáš 13:3 Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka: „Nezůstaneš naživu, protože jsi ve jménu Hospodinově klamal.“ A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval.


Jatka dětí za nepravosti otců
Izajáš 14:21 „Připravte jeho synům jatky pro nepravost otců! Nepovstanou, nezmocní se země a svět nezaplní městy.“


Bůh zabíjí děti neposlušného národa
Ozeáš 9:11-16 Efrajimova sláva odlétne jako ptáče. Nebudou plodit ani rodit, ani neotěhotní. I kdyby své syny odchovali, připravím je o ně, žádný nezůstane. Běda i jim, běda, až od nich odstoupím. Efrajim, jak jsem viděl, tíhne k Týru ležícímu nad nivami; teď však Efrajim bude muset vyvést před toho vraha své syny. Dej jim, Hospodine! Co jim dáš? Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej! V Gilgálu je zdroj všech jejich zlořádů, proto jsem je tam začal nenávidět. Pro jejich zlé skutky je vypudím ze svého domu. Lásku jim už znovu neprokážu. Všichni jejich velmoži jsou umíněnci. Efrajim bude pobit, jejich kořen uschne, žádné ovoce neponesou. I kdyby něco zplodili, usmrtím to nejvzácnější, plody jejich lůna. – Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody.


Odporní a lstiví homosexuálové jsou hodní smrti (nový zákon)
Římanům 1:24-32 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

 

 


Znásilnění v bibli
 
Jak nakládat s hebrejskou sexuální otrokyní

Exodus 21:7-11 Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.


Hospodin přikázal Mojžíšovi pobít všechny Midjánské muže. Ženy a děti přivedli do tábora, kde zabili děti a ženy, které už nebyli panny. Panny pak podle Mojžíšova nařízení znásilnili.
Numeri 31:7-18 Vypravili se do boje proti Midjánu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, a pobili všechny muže. Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjánských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem. Midjánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili. Všechna jejich města, ve kterých sídlili, i všechna jejich hradiště vypálili. Pak vzali všechnu kořist i všechen lup, lidi i dobytek, a přivedli zajatce i lup a kořist před Mojžíše a kněze Eleazara i před pospolitost Izraelců do tábora na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš a kněz Eleazar i všichni předáci pospolitosti jim vyšli vstříc ven z tábora. Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy? Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma. Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.


Bůh přikazuje vzít do otroctví lidi města, které se vzdá, nebo pobít muže a znásilnit ženy města, které se nevzdá:
Deuteronomium 20:10-14 Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je. Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.


Bůh nařizuje, jak jednat se sexuální otrokyní
Deuteronomium 21:10-15 Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá do rukou a ty zajmeš zajatce a spatříš mezi zajatci ženu krásné postavy, přilneš k ní a budeš si ji chtít vzít za ženu, přivedeš ji do svého domu. Ať si oholí hlavu a ostříhá nehty a odloží svůj plášť, v němž byla zajata, a zůstane v tvém domě. Po dobu jednoho měsíce bude oplakávat svého otce a svou matku. Potom k ní smíš vejít, budeš jejím manželem a ona bude tvou ženou. Jestliže se ti pak znelíbí, propustíš ji a bude volná. Nesmíš ji prodat za stříbro ani s ní hrubě zacházet, poté co jsi ji ponížil.


Když bude žena při znásilnění málo křičet, tak bude ukamenována, muž bude ukamenovaný ne za znásilnění, ale proto, že poškodil majetek jiného muže
Deuteronomium 22:23-24 Když dívku, pannu zasnoubenou muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že v městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu.


Za znásilnění panny je muž „odsouzen“ si ji vzít
Deuteronomium 22:28-29 Když najde muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi, muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát šekelů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý svůj život ji nesmí propustit.


Vyvraždění města a odvlečení pannen do tábora. Pannen jim ale bůh dal málo, tak si unesli další.
Soudců 21:10-24 Pospolitost Izraele tam ihned vyslala dvanáct tisíc mužů, chrabrých bojovníků. A přikázali jim: „Jděte pobít obyvatele Jábeše v Gileádu ostřím meče, i ženy a děti. Toto je úkol, který máte splnit: Vyhubíte jako klaté všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.“ Mezi obyvateli Jábeše v Gileádu se našlo čtyři sta dívek, pannen, které dosud muže nepoznaly a s mužem neobcovaly. Přivedli je do tábora v Šílu, jež je v kenaanské zemi. Celá pospolitost pak vyslala mluvčí k Benjamínovcům, kteří byli na skalisku Rimónu, aby jim vyhlásili pokoj. Tak se toho času Benjamín vrátil. Dali jim ženy, které ponechali naživu z žen z Jábeše v Gileádu, ale nebylo jich pro ně dost. Lid Benjamína litoval, neboť Hospodin způsobil mezi izraelskými kmeny trhlinu. Stařešinové pospolitosti se tázali: „Co uděláme se zbývajícími, aby dostali ženy, když ženy benjamínské byly vyhubeny?“ Řekli: „Vlastnictví získané uprchlíky bude Benjamínovo, aby nebyl vyhlazen kmen z Izraele. My však jim nemůžeme dát za ženy své dcery.“ Izraelci se totiž zapřísahali: „Buď proklet, kdo by dal ženu Benjamínovi!“ Pak řekli: „Hle, rok co rok bývá Hospodinova slavnost v Šílu, které je severně od Bét-elu, východně od silnice vystupující z Bét-elu do Šekemu a jižně od Lebóny.“ Benjamínovcům přikázali: „Skryjte se ve vinicích jako zálohy. Jak uvidíte, že šíloské dcery vycházejí v průvodu k tanečním rejům, vyrazte z vinic a uchvaťte si každý ženu ze šíloských dcer. Pak odejděte do benjamínské země. Kdyby přišli jejich otcové nebo bratři a chtěli před námi vést spor, řekneme jim: Smilujte se nad nimi kvůli nám. Nevzali jsme v boji ženu pro každého. Vy jste jim je přece nedali, abyste se teď provinili.“ Benjamínovci to tak udělali a unesli si ženy podle svého počtu z tančících dívek , které uloupili. Pak odešli a vrátili se do svého dědictví, vystavěli města a usadili se v nich.


Bůh dá nevinné ženy k znásilnění, aby potrestal Davida
2 Samuel 12:11-14 Toto praví Hospodin: Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký; ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoli tys to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne.“ David Nátanovi řekl: „Zhřešil jsem proti Hospodinu.“ Nátan Davidovi pravil: „Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Poněvadž jsi však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít.“

 Otroctví
Jak otroka pořídit kromě válečných tažení
Leviticus 25:44-46 Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí, které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je odkážete svým synům, aby je zdědili jako své vlastnictví; trvale jim budou sloužit. Pokud jde o vaše bratry Izraelce, nikdo nebude nad svým bratrem surově panovat.


Jak podle božích nařízení nakládat s hebrejskými otroky v kapitole hned po desateru – morálnímu základu celé západní civilizace
Exodus 21:2-6 Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let; sedmého roku odejde jako propuštěnec bez výkupného. Jestliže přišel sám, odejde sám, měl-li ženu, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena a její děti u svého pána, a on odejde sám. Prohlásí-li otrok výslovně: „Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec,“ přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem.


Boží nařízení, když se rozhodně člověk prodat svou dceru jako sexuální otrokyni
Exodus 21:7-11 Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.


A jak správně zmlátit svého otroka
Exodus 21:20-21 Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu zemřou pod rukou, musí být usmrcený pomstěn. Jestliže však vydrží den či dva, nebude pomstěn, neboť byl jeho majetkem.
A Ježíš říká k otroctví v Novém zákonu
Efezským 6:5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Pro zajímavost o kousek dříve známá pasáž Efezským 6:2-3 ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘


A taky
1 Timoteovi 6:1-2 Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj.


A Ježíš říká, že otroci mají být bití i když neví, co udělali špatně
Lukáš 12:47-48 Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.


Zvětšit obrázek
Obětování Izáka, Caravaggio (1571 - 1610) vlastním jménem Michelangelo Merisi. Je považován za posledního velkého náboženského malíře v Itálii.
Lidské zápalné oběti
Nejznámější zápalná oběť se nakonec nekonala. Zkuste se vžít ale do Izáka – pak se téhle příhodě s taťkou Abrahámem jistě od plic zasmáli!
Genesis 22:1-2…9-12 Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ … Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“


Jiftách, na kterém spočinul duch Hospodinův, obětoval svou dceru jako zápalnou oběť
Soudců 11:29-40 Tu spočinul na Jiftáchovi duch Hospodinův a on táhl Gileádem a Manasesem do Mispy gileádské a z Mispy gileádské táhl proti Amónovcům. Jiftách složil Hospodinu slib: „Vydáš-li mi Amónovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti z vrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amónovců, bude patřit Hospodinu a toho obětuji v zápalnou oběť.“ Nato táhl Jiftách do boje proti Amónovcům a Hospodin mu je vydal do rukou. Připravil jim zdrcující porážku mezi Aróerem a cestou do Minítu a až po Ábel-keramím, totiž dvaceti městům. Tak byli Amónovci před syny Izraele pokořeni. Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle, vychází mu naproti s bubínky a s tancem jeho dcera. Měl jenom tu jedinou, kromě ní neměl syna ani dceru. Jak ji uviděl, roztrhl své roucho a zvolal: „Ach, má dcero, srazilas mě do prachu, uvrhla jsi mě do zkázy! Zavázal jsem se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít zpět.“ Ona mu odpověděla: „Můj otče, když ses svými ústy zavázal Hospodinu, učiň se mnou, co jsi vyřkl, za to, co Hospodin pro tebe učinil, abys mohl vykonat pomstu nad svými nepřáteli, nad Amónovci.“ Požádala pak svého otce: „Nechť je mi dovoleno toto: Ponech mi dva měsíce. Ráda bych odešla do hor a oplakávala se svými družkami své panenství.“ On jí řekl: „Jdi.“ Propustil ji na dva měsíce a ona odešla se svými družkami, aby na horách oplakávala své panenství. Po uplynutí dvou měsíců se vrátila k otci a on splnil slib, který o ní učinil. Muže nepoznala. V Izraeli se pak stalo zvykem, že izraelské dívky vycházívají rok co rok po čtyři dny v roce opěvovat dceru Jiftácha Gileádského.


Vylosovali člověka, který má být upálen pro usmíření Hospodina
Jozua 7:15-26 Ten, kdo bude označen, že si přisvojil věc propadlou klatbě, bude spálen se vším, co mu patří, protože přestoupil Hospodinovu smlouvu a dopustil se v Izraeli hanebnosti.‘“Za časného jitra rozkázal Jozue Izraeli přistupovat po kmenech. Losem byl označen kmen Judův. Rozkázal, aby přistupovala judská čeleď. Označena byla čeleď Zerachejců. Rozkázal, aby přistupovala zerašská čeleď po mužích. Označen byl Zabdí. Pak rozkázal, aby přistupoval jeho dům po mužích. Označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova. Tu vyzval Jozue Akána: „Synu, přiznej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co jsi učinil; nic přede mnou nezapírej!“ Akán odpověděl Jozuovi: „Ano, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele; učinil jsem toto: Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze padesáti šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je vespod.“ Jozue poslal posly, ti běželi do stanu, a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo vespod. Vzali ty věci ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem Izraelcům a položili je před Hospodina. Za účasti všeho Izraele vzal Jozue Akána, syna Zerachova, i stříbro, plášť a zlatý jazyk, i jeho syny a dcery, býky a osly, jeho brav i stan a všechno, co mu patřilo, a ubírali se s tím vzhůru do doliny Akóru.  Jozue řekl: „Zkázu, kterou jsi uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe.“ Všechen Izrael jej kamenoval; spálili je a zaházeli je kamením. Navršili nad ním velkou hromadu kamení; je tam až dodnes. A Hospodin upustil od svého planoucího hněvu. Proto se to místo jmenuje Emek Akór to je Dolina zkázy až dodnes.


Předpověď obětování kněží jiných bohů
1 Kings 13:1-2 Když Jarobeám stanul u oltáře, aby pálil kadidlo, přišel do Bét-elu z Judska muž Boží s Hospodinovým slovem. Volal proti oltáři na Hospodinův pokyn: „Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin: ‚Hle, Davidovu domu se narodí syn jménem Jóšijáš. Ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti.‘“


…a naplnění předchozí předpovědi
2 Kings 23:20-25 Všechny kněze posvátných návrší, kteří tam byli, obětoval na oltářích, na nichž spaloval lidské kosti. Potom se vrátil do Jeruzaléma. Král vydal rozkaz veškerému lidu: „Slavte hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy.“ Takový hod beránka nebyl slaven ode dnů soudců, kteří soudili Izraele, ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. Až v osmnáctém roce vlády krále Jóšijáše se v Jeruzalémě slavil takový Hospodinův hod beránka. Jóšijáš také vymýtil vyvolavače duchů zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzdné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zákona napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkijáš v Hospodinově domě. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova. A ani po něm nepovstal žádný jemu podobný.


Nebojte se upálit nevinné – smrt se jich nedotkne a půjdou rovnou do nebe
Kniha moudrosti 3:1-7 Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne. V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba, v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji. I kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni, mají plnou naději na nesmrtelnost. Po malém utrpení dojdou velikého dobrodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe. Protříbil je jako zlato v tavicí peci a přijal je jako zápalnou oběť. V čas Božího navštívení zazáří a rozletí se jako jiskry po strnisku.


Hospodin vzkazuje, že Amónovci mají být pokrmem ohně
Ezechiel 21:33-37 „Ty, lidský synu, slyš. Prorokuj a řekni: Toto praví Panovník Hospodin o Amónovcích a o jejich utrhání. Řekni: Meč, ano, meč je tasen, aby porážel, je vyleštěn, aby požíral, ať se blýská. Mají pro tebe šalebné vidění, lživě ti věští, aby tě připojili k svévolníkům s proťatými hrdly. Jejich den nadchází v čase, kdy nepravost spěje ke konci. Vrať meč do pochvy. Budu tě soudit v místě, kde jsi byla stvořena, dcero amónská, v zemi tvého původu. Vyleji na tebe svůj hrozný hněv, budu na tebe soptit oheň své prchlivosti, vydám tě do rukou surovců, kteří chystají zkázu. Staneš se pokrmem ohně, tvá krev bude prolita v zemi, už nebudeš připomínána, neboť já, Hospodin, jsem promluvil.“
Po tomhle výčtu jsem rád, že se bůh od těch už změnil… (nebo je neměnný?!)


Zdroje:
http://www.biblenet.cz/
http://skepticsannotatedbible.com/index.htm
http://www.youtube.com/user/NonStampCollector
http://www.youtube.com/user/DarkMatter2525
http://www.youtube.com/user/QualiaSoup
Psáno pro blog Spajda a osel.cz


 

Autor: Jan Špaček
Datum: 03.11.2013 11:44


Diskuze:

Největší podvod

Boleslav Křišťál,2020-07-28 13:45:43

Ti, kdo uvěřili tomu největšímu manipulátorovi a lháři, jsou tak oslněni jeho světlem, a tak zmanipulováni, že ani nevidí, co se jim děje za příkoří, a ještě jej přitom i dokonce obhajují. Ač myslíce si - svobodní, ve skutečnosti otroci. Ač myslíce si, že již znají pravdu, ve skutečnosti černo černá tma. Kdy už se probudím z tohoto špatného snu?! Kdy už pochopím, že já nejsem já, ale ve skutečnosti jsem vedený jako dobytek na porážku? Ač vidíce, tak přitom slepí!

Copak jsme se z historie málo poučili? Někdo by řekl "bděte", já ČTĚTE: https://1url.cz/IzRSe

Přeji všem hodně zdaru, a hodně skutečného a Božího vedení!
Není nic lepšího, než se pokořit pod mocnou Jehovu ruku, ruku našeho Stvořitele a Otce.

Odpovědět

Matouš, 10, 34-39.

Adam Vávra,2019-07-28 22:16:16

34Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.
37Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.
38Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Odpovědět


Re: Matouš, 10, 34-39.

Vítězná Láska,2019-08-25 15:09:46

Text je v pořádku. Viz níže.

Odpovědět

David Kolář,2019-06-10 20:05:31

Toto je stejná hloupost jako:
V bibli se píše že: "Bůh není"
Avšak celá část je: "tvrdí li někdo, že bůh není"

Odpovědět

Bůh je milostivý a spravedlivý

Láska Vítězí,2016-06-19 04:40:17

Tento tendenční článek obsahuje mnoho citací vytržených z kontextu a nepochopených.


Je třeba si uvědomit:
- Křesťané nejsou pod Zákonem, ale pod Milostí. Většina těch nařízení byla dána Izraelitům ve Starém zákoně a měla svůj význam, třeba pro zachování Božího lidu. Pokud by nebyly stanovené tresty, lidi by to nerespektovali. Bůh rozhoduje o tom co je správné. Je svrchovaným Pánem, který zachovává Spravedlnost podle své vůle - to je DOBŘE. Dává život, bere život. Může rozhodnout třeba o vyhlazení bezbožných zlých národů. Věřím, že je to vždy nejmenší možné zlo, prospěšné pro budoucnost lidstva. Člověk takto rozhodnout, ale nemůže.
- Bůh dopouští neštěstí na bezbožné hříšné zlé lidi, kteří k Němu nevolají o smilování.
- Některé skukty popsané v Bibli nejsou na Boží příkaz, ale popisují hříšné lidi např. Jiftách.
- Otroctví bylo chápano jinak.
- V článku se někde cituje se podobenství, ne příkaz.
- Ježíš Kristus, Syn Boží nikde nenabádá k násilí naopak, např. Matouš 5:38-45:

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili, nech i plášť. A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať.“ „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního ‘ a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.


Mnoho lidí zahubily ideologie bezbožných lidí, např.:
- komunismus (materializmus)
- fašizmus
- římsko-katolická církevní organizace (ale možná v ní jsou i spasení lidé)

Odpovědět


Re: Bůh je milostivý a spravedlivý

Adam Vávra,2019-07-28 22:09:55

Matouš 10, 34-41, je celkem solidní základ k náboženskému násilí a fanatismu.
---
34Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.
37Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.
38Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
---
Ale tohle je typická taktika křesťanů. Vybrat hezké pasáže (ty se mají vykládat doslovně) a zatratit ošklivé pasáže (ty jsou určitě jen metaforami, že?).

Odpovědět


Re: Re: Bůh je milostivý a spravedlivý

Vítězná Láska,2019-08-25 15:08:32

To je opět nepochopení. V citované pasáži nejsou vyzýváni křesťané k ničemu špatnému.
Ježíš konstatuje, že nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. K tomu přispíváte VY, takovými příspěvky...
A že Bůh, láska, je na prvním místě, to je snad jasné.

Odpovědět

Díky za výčet zvěrstev

Jakub Klos,2014-06-13 15:01:42

Protože v boha věřím, rozhodl jsem se Bibli číst, ale zatím jsem došel někam do 2. knihy, takže jsem z těch věcí zaregistroval minimum a kontextu měly ty zvěrstva celkem starověké ospravedlnění. Po tomto výčtu hrůz už mě ta chuť na další četbu přechází. Budu se muset obrnit objektivitou a trpělivostí, pokud bych se jednou rozhodl stát se křesťanem. Asi si teď dám dlouhou pauzu od Bible a všeho, co s tím souvisí. Stále doufám, že bůh nemá snahu takto intezivně zasahovat do historie a třísnit si ruce (pokud nějaké má) krví.
Jinak bych zareagoval na:
Za znásilnění panny je muž „odsouzen“ si ji vzít
Deuteronomium 22:28-29 Když najde muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi, muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát šekelů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý svůj život ji nesmí propustit.

Něco takového jsem četl i v 2. knize Exodu, přičemž to nechápu jako znásilnění, ale povinost postarat se o nesezdanou ženu, kterou netrpělivě ohnul o zábradlí. Myšleno zejména, když to nebylo proti vůli té "nešťastnice".

Odpovědět

Poděkování

Eva Stehlíková,2014-04-17 20:35:06

Díky za pěkný článek. Je dobré upozornit na to že bible není zrovna krásná, mornální kniha. Křesťané ji obvykle nečtou a tak to ani nevědí.
Eva

Odpovědět


Re: Poděkování

David Kolář,2019-06-10 19:56:20

Úmrtnost v bibli je pouze minimální a když se podíváme do "vaší" historie najdeme v nich ničení a
dvě světové války

Odpovědět


Re: Re: Poděkování

Adam Vávra,2019-07-28 22:11:55

Co je to "vaše" historie? Historie katolíka Hitlera, nedostudovaného kněze Stalina? Historie katolických Habsburků, kteří s protestantskými Hohenzollereny vedli válku s pravoslavnými Romanovci?

Odpovědět

Michael Progress,2013-11-10 14:27:33

presne ako pisete, kolko ludskych zivotov maju na svedomi samotni ludia a aj napriek tomu argumentujete tym ze len bolo vykonane co bolo treba aby sa ludia kultivovali, cize zabitie niekoho kto je ineho presvedcenia a ponechanie na zive masovych vrahov je kultivacia

asi mame iny pohlad na vyznam slova kultivacia a kedze nemam chut vam to slovo vysvetlovat ani vas nijako presviedcat (kedze viera nepotrebuje racionalne argumenty) tak nie je dalej co riesit

Odpovědět


Michael Progress,2013-11-10 14:29:20

reakcia je na pana Ivana Seredneho

Odpovědět

počet mrtvých

Ivan Šeredný,2013-11-09 23:53:16

Ty údaje o počtu mrtvých na začátku článku jsou tak neuvěřitelně nízké, že samy jsou důkazem Boží lásky. Je z nich vidět, že Bůh želí každého lidského života a omezuje případy nutnosti "přerušení života" na naprosté minimum.

Žádný člověk, který by měl k dispozici všemohoucnost a absolutní moc nad lidskými životy, by za tak dlouhou dobu existence lidstva nemohl mít "na kontě" tak nízký počet jedinců, jimiž se rozhodl ukončit život. Berme v úvahu, že je tu zodpovědnost této bytosti za zachování lidské rasy a za její kultivaci - a tudíž je tu nutnost probírky škodlivých exemplářů a eliminace těch, kteří zásadně ohrožují dosažení vytčeného cíle, který je užitečný pro ostatní.

Pro ilustraci: kolik mrtvých mají na svědomí lidští vůdcové, kteří chtěli pozdvihnout lidskou rasu či zřídit "ráj na zemi". Jen ve 20. století jsou to desítky milionů za pouhých pár let!

Právě uplynulé století dokázalo, že ateisté (např. Lenin, Stalin) spolu s pověrčivci (např. Hitler) jsou v zabíjení naprosto nepřekonatelní.

Odpovědět


Re: počet mrtvých

Adam Vávra,2019-07-28 22:12:54

Stalin určitě ateista nebyl. Byl tvůrcem kultu osobnosti, který byl založen na náboženských strukturách, na víře a slepé poslušnosti podobné náboženství. Nemluvě o tom, že sice neúspěšně, ale přece jen studoval na kněze.

Odpovědět

Původně jsem na něco podobného nechtěl reagovat

Pavel Kolar,2013-11-09 23:08:42

tak snad jen, že mi to připomíná dítě ze základky, které chce polemizovat o problému integrálního počtu a teorii grup se znalostmi 1+1=2 a na tom si trvá... Jistě, má pravdu, ale s diskutovanou problematikou to jaksi nesouvisí, neb je to o několik pater chápání níž...

Odpovědět


Re: Původně jsem na něco podobného nechtěl reagovat

David Kolář,2019-06-10 20:07:28

Jako třeba dělení nulou.
Dítě se naučí že dělit nulou nejde, ale až vysoké zjistí že to tak nemožné není.

Odpovědět

Ach, pan Špaček, veď my sme úplne inde

Marian Fabian,2013-11-09 22:03:45

Ach, pán Špaček,
zreteľne žijete mimo toho, čo sa volá cirkev, či viera, náboženstvo, katolicizmus.
Isto, Vaše citáty zo Starého zákona sú usporiadané presne, ak ste to usporiadúvali Vy, klobúk dolu, ale!
Ale to ale je príliš veľké, aby som sa nevyjadril:
Vy viete o niekom, kto to berie ako poučku, návod na správanie, ako o tom píšete Vy: morálne hodnoty?
Isto, nespochybňujem obsah tých textov, ale vôbec neviem, čo s tým. Možno veriaci židia, nejaký múdry rabín by o tom mohol spraviť výklad, alebo skúsený biblista –

ale: cirkev, veriaci sú úplne inde.
Rovnako ako ste i Vy úplne mimo, keď s tým textom spájate súčasnú cirkev, veriach.
Aby som Vám trochu ukázal Vašu úplnú pomýlenosť, niekoľko náhodne a narýchlo vybraných citátov a linkov.
Čítajte a skúste sa zamyslieť

http://schwandtner.blog.sme.sk/c/340773/Pohlad-na-svet-cez-krystalik-pervitinu.html
Ďakujem Ti Pane Bože, že si ma obdaril schopnosťou nájsť dobré a krásne veci aj uprostred špiny.
karma článku: 25,94 ; prečítané: 5195 x
Pohľad na svet cez kryštálik pervitínu

http://www.postoy.sk/node/4204
Z BLOGU: Mafia ho zavraždila, Cirkev bude blahorečiť


http://www.opusdei.sk/art.php?p=36802
Práca a kontemplácia (I)
Čo mal sv. Josemaría na mysli, keď hovoril, že naša práca sa môže stať kontemplatívnou modlitbou? Prvý zo série článkov o posväcovaní našej každodennej práce.

13/04/2010
„V dnešnej úvahe by som vás chcel presvedčiť, že je potrebné naučiť sa zhovárať so svojím Bohom, a to neustále, po celý deň, v spoločnosti i v práci. Je to jediný spôsob ako verne nasledovať nášho Majstra.“[1]

Pre ľudí, ktorých Boh povolal hľadať svätosť uprostred sveta, snaha premieňať prácu na modlitbu a mať kontemplatívneho ducha je určite jediný spôsob ako to dosiahnuť. Pretože „buď sa naučíme hľadať Boha v našom každodennom živote alebo ho nikdy nenájdeme.“ [2]

http://www.kbs.sk/
Aktuálne dianie

Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2014

Posolstvo Svätého Otca Františka

Encyklika Lumen fidei

Encyklika Svätého Otca Františka Lumen fidei (Svetlo viery)

Stanoviská Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS
Pápež v utorkovej homílii: Pánovo pozvanie na hostinu platí pre všetkých

Cirkev nie je len pre „dobrých ľudí“ – povedal pápež František v homílii svätej omše v Dome sv. Marty v utorok 5. novembra. Pozvanie byť jej súčasťou je pre každého. Dodal, že kresťania sa nemajú uspokojiť s tým, že sú na zozname pozvaných, mohlo by to znamenať „zostať vonku“. Dnešné čítania (Rim 12, 5-16a, Lk 14, 15-24) nám podľa slov Svätého Otca predstavujú „preukaz totožnosti kresťana“. V ...»


Svätá stolica predstavila prípravu biskupskej synody o rodine a evanjelizácii

V Tlačovom stredisku Svätej stolice dnes oficiálne predstavili tzv. Prípravný dokumentbudúcoročnej biskupskej synody, ktorá bude venovaná rodinnej pastorácii z pohľadu evanjelizácie. Dokument hovorí o naliehavosti aktuálnych problémov týkajúcich sa rodiny, pričom stručne uvádza základné biblické a doktrinálne citácie k tejto problematike. Obsahuje aj dotazník, ktorý zisťuje konkrétnu situáciu v ...»
Hlad po chlebe i vzdelaní - konferencia Pápežskej akadémie vied

Na otázku chudoby a potrebných krokov k zasýteniu fyzického hladu, no rovnako i hladu po vzdelaní sa zamerala konferencia Pápežskej akadémie vied v dňoch 4. – 6. novembra vo Vatikáne. Predseda Pápežskej rady iustitia et paxkardinál Peter Turkson pri otvorení interdisciplinárneho podujatia poukázal na nebezpečentvo „dvojitej špirály” zamedzeného prístupu k výžive i vzdelaniu. V tejto súvislosti ...»
Pápež na Twitteri: Žiť podľa evanjelia, to chce odvahu

„Zostať verní evanjeliu a žiť dôsledne podľa neho, to si vyžaduje odvahu“ (Tvít pápeža Františka z 5. novembra 2013). –jk–

...»


2013-11-09 13:07:30

Záver Roka viery vyzdvihne dôležitosť stíšenia

Vatikán 9. novembra - Svätý Otec sa tesne pred záverom Roka viery odoberie na deň stíšenia v ústraní kláštora kamaldulských klauzúrnych sestier na rímskom Aventíne. Bude to vo štvrtok 21. novembra, v záverečnom týždni Roka viery, ktorý potom pápež v spojení s celou Cirkvou slávnostne ukončí eucharistickou slávnosťou vo Vatikáne v Nedeľu Krista Kráľa 24. novembra.

Text zverejnený na internetovej stránke http://sk.radiovaticana.va/news/2013/11/09/záver_roka_viery_vyzdvihne_dôležitosť_stíšenia/slo-745158
Vatikánskeho rozhlasu

Odpovědět

Nejde o vyspely svet

Martin Tůma,2013-11-06 16:36:37

Vyspely svet si sam pod sebou reze vetev a brzo skonci, prave rukouo vericich barbaru. Uz brzu budeme mlatit celem o zem a vystrkovat prdel k nebi za pokriku Allahu Akbar

Odpovědět

A troufnete podobny clanek napsat o Koranu?

Martin Tůma,2013-11-06 14:11:19

Kopat do krestanu je ted v mode, takze se nedivim jak clanku, tak diskuzi pod ni. Ja osobne jsem verici a nestydim se za to a nepohorsuje mne, to co je psano v Pismu. Ve skutecnosti se v dobe, kdy SZ vznikal deli mnohem horsi veci, nez popisuje clanek :). I tak hodnotim, ze si zrejme ateista nasel cas a prostudoval Pismo. Ja to rikam porad, ze ateismus je jedno z nejsilnejsich nabozenskych zalozeni, protoze poradny ateista mysli na Boha skoro porad, aby ho mohl vzdy a ve vsem dukladne popirat :).
P.S. Vzhledem k pomeru deti u rodicu, kteri veri ve Stvoreni vzhledem k pomeru deti rodicu vericich v evoluci se zrejme brzo ukaze, ze vira v evoluci je slepou evolucni ulickou :)

Odpovědět


Jan Špaček,2013-11-06 14:39:22

Naštěstí víra není 100% dědičná. Koukněte se na vývoj demografického zastoupení věřících.
Říká se, že za nízkou úroveň víry v ČR může komunismus - proč se tedy od roku 1989 počty věřících nezvyšují? Proč tyto počty klesají všude ve vyspělém světě? http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska#N.C3.A1bo.C5.BEensk.C3.A9_slo.C5.BEen.C3.AD

Odpovědět


Re:

David Kolář,2019-06-10 19:53:29

Katolictví na rozdíl od ostatních náboženství bude mít vždy dvě břemena:
1. Násilím bude křesťanství potlačováno
2. Ďábel bude ztrhávat křesťany na ateisty

Odpovědět


Nejde o kopání do křesťanů.

Martin Halva,2013-11-12 16:04:07

Jde o Bibli a o to, co je v ní napsané. Buď je Bible zcela výtvorem neomylného Boha, a pak platí vše, co je v ní psáno, nebo je alespoň z části výtvorem omylného člověka, a tak si zaslouží být brána s (velkou) rezervou. Já, v hluboké úctě k vyššímu principu, se jasně klaním k druhé variantě.

Odpovědět


Re: Nejde o kopání do křesťanů.

David Kolář,2019-06-10 19:54:27

Ona bible nemá být brána vždy 100% doslova

Odpovědět


Re: Re: Nejde o kopání do křesťanů.

Adam Vávra,2019-07-28 22:14:28

Souhlas. Doslova se mají brát jen hezké, příjemné a morální pasáže, a nemají se brát krvavé, nemorální a nepříjemné pasáže, aneb v alibismu věřící nikdo nepřebije!

Odpovědět

S Ipkkis,2013-11-05 22:08:07

Dobry den pridam sa do diskusie aj ja mnohy sa tu ohanaju tym ze bibliju netreba brat doslovne ale ked pocuvam knazov a roznych predstavitelou cirkvi asi vsetci hovoria ze je to bozie slovo ktorym sa treba riadit. Vyberaju pasaze ktore im vyhovuju ale preco mam potom prave tie konkretne pasaze brat ako slovo bozie? Dufam ze som to napisal zrozumitelne.

A zase na druhej strane existuje velka skupina veriacich ktory sa chcu riadit bibliou doslovne aj ked v nasich krajinach to nie je az tak vidiet.

Stale sa tu spomina koran ale to tiez asi neni uplne az tak pravda poukazujete tu na extremistov ktori sa nim riadnia ale je to mensina a chapanie posvetnych textou ide s vyvojom kultury a vedy . V stredoveku by bol s takouto otvorenou diskusio asi problem s tym nasim vyspelim krestanstvom:)

Odpovědět


ke koránu

Jan Špaček,2013-11-06 07:20:14

Naprosto souhlasím s poslední větou.
Národy, které mají vyšší vzdělanost (např. Turecko) mají i liberální pohled na korán. Ženy jsou emancipované a vzdělané a korán neberou doslovně (i když v Turecku je to dáno i jinými důvody).
V době, kdy jsme měli stejnou úroveň gramotnosti, jako Írán, tak jsme ještě pálili čarodějnice, protože tak to křesťanský bůh chtěl.

Odpovědět


Re: ke koránu

David Kolář,2019-06-10 19:59:39

Mnoho protestanských církví (jako v USA) vznikly pro svoje potěšení a pro potěšení peněženek.
Proto má mnoho církví s bohem spojeno velmi málo. Třeba Hus chtěl upálit většinu svých odpůrců.

Odpovědět


Peter Kosut,2013-11-06 10:31:45

Ano zasa to treba nebrat, povrchcne ale sa da toho pribehu vzit.
To prikazanie "Ja som tvoj pan Boh a nebudes mat inych bohov okrem mna aby si sa im klanal, alebo neurobis si ziadnu modlu znie trochu dost, egoisticky ale je v tom kus pravdy.
Kedze ide o to aby clovek nezakladal svoju vieru na materialnych veciach ale aby ju prezival viac vnutorne a duchovne a vtedy, svoju vieru a stvorenie precitis viac.
Urcite to prikazanie treba prad aj v kontexte, kedze bolo povedane vtedy, ked kvazy Boh vyviedol lud z otroctva a napriek tomu, ludia prepadli zlatemu elatu a roznym inym bozikom, co sposobilo pokles moralky, vrazdy a pod.

Odpovědět


Peter Kosut,2013-11-06 10:48:05

Ten moj prispevok na do mnou mal smerovat trocha nizsie,
na Jandu Kryviskeho
no nic podme k tebe Ipkiss
Zasa to beries akosi moc povrchne, ako som uz nisie napisal
V SZ platila zasada oko za oko zub za zub teda ako ty ku mne tak ja ku tebe.
Biblia nie je "fax od Boha" ako napr. je pre moslimov Koran a SZ zachytava vyse tisic roznu historiu ludstva a bola napisana na rozdiel od toho co si myslia moslimovia o Korane, omylnymi a hriesnymi ludmi, ktori ju pisali podla svojich ludskych moznosti a schopnosti. Inspiracia Bohom nespociva v tom, ze ich spravil dokonalymi bozimi poslami, tak by ich ponizil a defacto zrusil ich slobodnu volu. On im dal vsak v pisani Biblie volnost, aby zapisovali vsetky udalosti, v ktorych figuruje Bozie posobenie v ramci ich chapania, citenia a intelektualnej vybavy tej doby. Preto sa tam odraza aj ich dobovo drsna moralka, aj ich dobove neznalosti vo vedach. Biblia odraza vsetko co bolo vtedy sucastou zivota tj.ludsky drsne a zvratene.


Naopak skoda ze sa neriadime, Bibilou do pismena Mas nieco desatoru.
Inac v Biblii je iste smerovanie a asi sa deli na SZ a NZ napr. JK. hovori.
Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé
Na otázku, ktoré prikázanie­ je prvé, Ježiš odpovedal:­ Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ,Milovať­ budeš svojho blížneho­ ako seba samého!‘­ Iného, väčšieho­ prikázania­, ako sú tieto, niet“ (Mk 12,29-31).­


Teda Bibliu musis brat ako celok nie co tebe pasuje do skaldanky.

Odpovědět

Ako uz ktosi povedal, pripada mi to

Peter Kosut,2013-11-05 19:03:11

ako by ste objavili Ameriku.
Musim vas sklamt ale neobjavili ste nic pretoze Bibliou sa zaoberali naozaj ty najlepsi myslitelia, filozofovia ludstva.
Po vacsine ste vsetky citaty vytrhli z kontextu a kontextu doby a vobec tomu nerozumiete, vidite to iba tak povrchne, hoc nezazlievam vam to.
Vsetko su vytrnute citaty, zacatocne pasaze stareho zakna Levitikus, alebo deuteronium.
Kedy sa izraelci, oslobodili z otroctva a bludili nehostinym prostredim, do zasnubenej zeme.
Musite vediet ze v SZ platila zasada oko za oko zub za zub. A je v nej smerovanie, k prichudu JK.

Biblia nie je "fax od Boha" ako napr. je pre moslimov Koran a SZ zachytava vyse tisic roznu historiu ludstva a bola napisana na rozdiel od toho co si myslia moslimovia o Korane, omylnymi a hriesnymi ludmi, ktori ju pisali podla svojich ludskych moznosti a schopnosti. Inspiracia Bohom nespociva v tom, ze ich spravil dokonalymi bozimi poslami, tak by ich ponizil a defacto zrusil ich slobodnu volu. On im dal vsak v pisani Biblie volnost, aby zapisovali vsetky udalosti, v ktorych figuruje Bozie posobenie v ramci ich chapania, citenia a intelektualnej vybavy tej doby. Preto sa tam odraza aj ich dobovo drsna moralka, aj ich dobove neznalosti vo vedach. Biblia odraza vsetko co bolo vtedy sucastou zivota tj.ludsky drsne a zvratene.

Odpovědět


Tie príkazy

Robo V,2013-11-06 08:26:29

nie sú práve typu "oko za oko", čo vlastne znamená, že ten druhý najprv podnikne niečo proti mne. Veľa - lepšie povedané väčšina - z nich majú preventívny charakter, asi ako "Vyvraždi všetkých, o ktorých si myslíš, že by ti mohli stáť v ceste." Napríklad:
:::Vojenská výprava a dobývanie. - 10 Ak pritiahneš k mestu, aby si ho dobyl, najprv mu ponúkneš mier. 11 Ak prijme a otvorí brány, bude všetok ľud, ktorý v ňom je, zachovaný a bude tvojím poddaným a poplatníkom. 12 Ale ak s tebou nebude chcieť uzavrieť zmluvu a začne s tebou bojovať, budeš ho obliehať. 13 A keď ti ho Pán, tvoj Boh, vydá do rúk, pobiješ ostrím meča všetko, čo v ňom bude mužské. 14 Len ženy, deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, celú jeho korisť rozdeľ vojsku a užívaj z nepriateľskej koristi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. 15 Tak naložíš so všetkými mestami, ktoré budú vzdialené od teba a nie sú v počte tých, čo sa ti dostanú do vlastníctva. 16 Iba z miest národov, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, nenecháš nikoho nažive, 17 lež pobiješ ich ostrím meča: Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, 18 aby vás nenaučili robiť všetky ohavnosti, ktoré robievali oni svojim bohom, a vy by ste tým zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu.:::

Odpovědět


Re: Tie príkazy

David Kolář,2019-06-10 20:02:09

Gratuluji toto je však starý zákon které má židovství

Odpovědět

Omlouvám se

Vendula Faiferová,2013-11-04 19:49:33

ale než jsem si přihlásila, spojilo se mi momoděk slovo křesťanství a právo:-o). Skutečně ale jakýkoli historický komplex práva (krom římského) jsme nijak prodrobně neprobírali.

Odpovědět

Patří, nebo nepatří?

Josef Pazdera,2013-11-04 13:27:58

Proč je článek na Oslovi? Protože se dotýká otázky násilí. Zavírat oči před něčím takovým není asi ta nejlepší cesta. Mnozí diskutující si možná nevšimli, že článek nikde křesťany nejmenuje a tak na sebe vztáhli, něco, co v článku není. To, co na osla patří a co ne, je věc značně ošemetná. Stačí totiž kontroverzní článek na téma evoluce a zdvihne se stejná vlna nevole. Když Jaroslv Petr psal o genetických modifikacích, spílali mu tady také mnozí do politikaření s výmysly o jeho uplácení obilnářskou lobby. Za politiku na oslovi, která tu nemá co dělat, hodně čtenářů považuje kontroverzní oteplování. Snad jen články o mravencích nechávají všechny chladné. Vlastně ani to ne, ty se zase nelíbí některým z ekologů. To, co si málo kdo z diskutujících uvědomuje, že osel byl a je těch, co na něj píší články. Na nich stojí a s nimi i padá. Funguje jen díky nadšencům a jejich spektrum je chválabohu pestré. Proto jsou a budou takové i zdejší články. Osel nemůže nikdy vyhovět všem. Na druhou stranu ale netřeba číst všechno a od všech autorů a pokud chcete mít osla jiného, není nic jednoduššího, než poslat svůj článek. Tak by totiž osel měl fungovat. Jenže těch, co nosí svou kůži na trh pod svým pravým jménem, moc není. A tak než zde začnete s urážkami autorů či diskutujících a kritizovat to, co v článku není, zkuste nejprve shlédnout pár vystoupení na TED. Třeba ty odkazy, které někdo z diskutujících uvedl o něco níže. Je to myslím přesně to, co by mohlo nám všem a také charakteru zdejší diskuse prospět.

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-11-04 14:28:59

Pokud by ten článek byl sám o sobě bez možnosti diskuse, bylo by to na pováženou, ale v diskuzi je přece jen obsaženo více různých pohledů, které mají svůj historický vývoj tak sám Vás ani autora za to nemohu kritizovat. Tedy pan autor zde v článku naznačil hypotézu jak je zřejmé pro různě poznamenané čitatele a část z nich se vyjádřila v diskusi. A jak hlásal jeden můj oblíbený svatý, svobodná diskuse vede k poznání Božího řádu. To platí i pro vědu (samozřejmě se snahou o pravdivost).

Odpovědět

A proč ne?

Vít Balnovič,2013-11-04 11:34:04

Ale vždyť to nemusíte číst. Možná to je tady proto, že to tady čtou děti těch, co jim doma do hlavy valily nesmysly o andělech zázracích, o tom, že nepocházíme z opice....
Nejste náhodou jeden z těch, kteří se bojí, že Vaše děcka zjistí, jak bylo Vaše modlikání v 21. století mimo?
Možná, že to tu je proto, že něco podobného činí třeba na TED Dawkins a Harris. Proč myslíte, že to dávají tam? Není to třeba proto, že víra a věda nejdou a nikdy nepůjdou dohromady?

Odpovědět


Barak Obava,2013-11-04 11:40:58

Nic vám do toho není, ale budu shovívavý a poskytnu Vám nějaké informace, abyste nemusel trapně fabulovat. Vystudoval jsem dvě VŠ technického směru, do kostela nechodím, děti se modlit nenutím a s církví nechci mít nic společného. A teď bych měl otázku - místo toho planého žvanění nějaká fakta nebo argumenty nemáte?

Odpovědět


odpovidal jsem panu Morávkovi

Vít Balnovič,2013-11-04 11:45:31

Mojí odpoěď panu Morávkovi jste si vztáhnul na sebe. Ale to je Vaše věc.

Odpovědět

Pěkné shrnutí

Radim Křivánek,2013-11-04 10:34:33

Díky za výstižný článek.
Existuje nemálo lidí, kteří prosazují bibli poměrně doslovně i v současnosti, proto je dobře, že se s takovýmito pasážemi mohu seznámit, i když nemám v úmyslu studovat celý ten Blábol.

Odpovědět

věda

Drahomír Strouhal,2013-11-04 10:14:02

No vidíte. Tak se zabíjelo. To je toho. Dneska se lidi vraždí taky. To je toho...
Tohle je server o vědě. Zabíjení věda není. Ani když to svedeme na neviditelné všudypřítomné strašidlo.
Hlavně neexistuje jediný důvod, proč druhým lidem víru vymlouvat. Stejně by byli ještě více utvrzeni. (Ti, co znají knížku "Praktický efekt", jistě napadne ona scéna s vězením, kdy vězni svými útěky zlepšovali odolnost vězení proti útěkům).
Osobně ale očekávám v rámci objektivnosti výtažky z dalších slavných knih, které dávají světu víru - Koránu, Máhabháráty, Eposu o Gilgamešovi, Knihy mrtvých, Machiavelliho Vladaře, Kapitálu a 1984 od Orwela (a potom tam přihodit nějaké moderní ekonomy prosím. Určitě by mě nějaký napadnul, ale nemůžu se rozhodnout, jestli si víc věří Keynesiánci, nebo ta banda Rakušáků).

To víte... objektivita musí být.

Odpovědět

Námitka

Leopold Kyslinger,2013-11-04 09:29:10

Vendule Faiferové, ale také J. Libchavovi.
Chammurapiho zákoník a Bible je ze stejného rodu. Není mezi nimi rozdíl. Bible je jenom košatější - v dnešním názvosloví obsahuje zdůvodnění a judikáty. Biblí rozumím především Starý zákon a je to především svědectví o minulosti Židů. Nový zákon je "přílepek." Je to naučení jak má společnost okolo zlomu letopočtu žít. Je to zase poukázání na aktuální problémy před cca 2000 lety. Chyby, které vzbuzují vášně, nejsou v textech, ale ve společnosti, která se jimi řídí. Je to to samé jako GMO. Vzbuzuje vášně, které by měly být přenesany na společnost Monsanto. GMO je v tom nevině stejně jako biblické texty.

Odpovědět


Jako nezúčastněný pozorovatel,

Vendula Faiferová,2013-11-06 21:09:00

kt. by skutečně mohl obojí brát jako zákony dávné minulosti poplatné době a nic víc ani míň, tam právě vnímám zásadní vazbu Bible na věřicí lidi a církev. Tj. její přežívání i v době, kdy zákony jsou už dávno jiné a nemá praktický význam. Je mi jasné, že je to dáno územní náboženskou historií a existencí církve i v současné době. Ale "technicky" to nic nemění na tom, že ji v současnosti nevnímám jako zákon ale jakousi "knihu podpory víry" nebo jak to nazvat.

Odpovědět

Proč je to tady ?

Petr Morávek1,2013-11-04 08:58:04

Nerozumím tomu, proč je ten text zrovna na oslovi. Doteď jsem si myslel, že cílem serveru OSEL je podávat popularizované objektivní vědecké informace. Tento text nesplňuje ani jedno z toho. Takže začínám mít pochybnosti o tomto serveru.

Odpovědět

Dawkins

Vít Balnovič,2013-11-03 23:58:56

Sice Vám tu nadávají do komunistů a Hitlerů, ale nemusíte z toho být smutný, jste ve slušné společnosti pánů Dawkinse Harrise ale asi nebudou vdět o koho jde.

Odpovědět

Kolkym ludom zobral Boh zivot

Tomas Habala,2013-11-03 23:31:06

Autor uvadza, ze Boh priamo zabil 371.186 ludi. Boh ale dava zivot a odnima pozemsky zivot kazdemu cloveku. Urobil to a urobi to aj mne aj vam. Diskusia o tom, ci Boh ma pravo odobrat pozemsky zivot, mi pripada nezmyselna. Ja osobne som rad a citim sa bezpecnejsie, ked kompetencia davat zivot a odnimat ho je v Bozich rukach a neprisvojuje si ju clovek. Tym mam na mysli umele oplodnenie, antikoncepciu, potraty, eutanaziu, samovrazdy, trest smrti a vrazdy.

Otazne su pripady, ked v Biblii citame, ze Boh pozaduje od cloveka, aby zabil ineho cloveka.
Normalnemu cloveku je tazko si predstavit, ze prechadza tabor a zabija na Bozi prikaz cloveka. V roku 800 pred Kristom, odkial pochadza Mojzisov zakonnik, to tak vsak nebolo. Vsetky okolite narody uplatnovali ludske obety, pricom boli ochotni obetovat svoje vlastne dieta. Pise o tom Salamun a hovori, ake odporne je to Bohu. Prvy clovek, ktory pocul hlas Hospodina Abraham, bol ostatne skusany presne tymto sposobom: obetuj mi svojho syna. Pre Abrahama to nebola skuska, ci dokaze zabit dieta, ale ze to bol jeho jediny syn z manzelky. Toto bolo zrejme rozsirene po celej zemi. Na Slovensku mame hradisko zo starsej doby zeleznej pri Smoleniciach a tam sa tiez dochovalo kultove miesto s obhorenymi detskymi kostami.
Ako vieme Abraham bol Bohom vcas zastaveny a Boh uz nikdy viac od cloveka ludsku obet neziadal. Toto bol ten velky posuv. Ziadal vsak zabitie ako trest. Jezis vsak zrusil aj toto. Ked sa ho Peter snazil v Getsemanskej zahrade branit mecom, kazal mu ho schovat, lebo kto mecom zachadza mecom aj schada. Takto sa prejavil a a taketo poucenie dostal prave prvy papez, co urcite nie je nahoda. Toto je dalsi posun.

Ked to zhrniem: Boh dava a odobera zivot. Boh ukazal, ze ma pravo ziadat aj ludsky zivot ale nechce to. Ukazal, ze jeho absolutna spravodlivost vyzaduje aj absolutny trest, ale nakoniec ho v Jezisovi radsej uplatnil sam na seba. To je Bozie milosrdentvo. Ze nie sme vydany na pospas Bozej spravodlivosti. Niekedy by sme ale druhym ludom tu Boziu spravodlivost dopriali, ze ano...

Odpovědět


Moc hezky napsané.

Vít Balnovič,2013-11-03 23:45:49

To rouhání s umělým oplodnním se podle Vás vztahuje i na zvířata?

Odpovědět

Nesouhlasná argumentace není útokem

Pavel Grézl,2013-11-03 23:29:42

Pokud si dovolím úkázat v čem jsou Vaše stanoviska mylná, jsem Vaším nepřítelem a házím kameny.
Nejste náhodou Vy xenofobní?
Jestliže něco zveřejníte, očekáváte jenom souhlasná stanoviska?
Argumenty jsou jako mostní pilíře. Chcete-li aby někdo po tom "mostu" přešel na Vaši stranu, nesmí se ty pilíře viklat. Raději méně a spolehlivé. Vy jste postavil mnoho pilířů...
Ovšem po takovém mostu bych raději nešel, a cítím nutnost ukázat to i ostatním.

Odpovědět


vy ne :-)

Jan Špaček,2013-11-04 07:35:27

Vás jsem tím nemyslel. Vaše argumentace byla věcná a nevyjadřujete se o mě negativně. Kromě toho jak sám tvrdíte, tak nejsem váš nepřítel.
A děkuji za optání - trochu xenofobní od přírody jsem, ale vědomě se to snažím potlačovat.

Odpovědět

.

Palo Priezvisko,2013-11-03 23:08:26

no to sa tu dnes opat nahrnulo rozpravkarov....

a osel je v poslednom case pekny osel

Odpovědět

kontext

Jan Špaček,2013-11-03 22:51:57

Pěkné video bohužel v angličtině: http://www.youtube.com/watch?v=PK7P7uZFf5o
Kdybych stejným způsobem vypsal pasáže, ve kterých je bůh zosobněním lásky a odpuštění - stěžoval by si někdo, že ty citace nejsou zasazeny do správného kontextu? Kromě toho bych rád požádal diskutující, abyste milovali své nepřátele a házeli kameny v podobě útoků ad hominem jen když jste bez viny :-).
Teologické vysvětlení připravuji, do dalšího článku spolu s farářem. Historické vysvětlení rozporů a násilí v bibli bude následovat hned po tom teologickém.
Omlouvám se těm, kterým jsem hnul žlučí.

Odpovědět


Pavel Ondrejovic,2013-11-04 09:22:04

"Kdybych stejným způsobem vypsal pasáže, ve kterých je bůh zosobněním lásky a odpuštění - stěžoval by si někdo, že ty citace nejsou zasazeny do správného kontextu?"

jasne, kazdy rozumny clovek by mohol povedat +- to iste co zaznelo k tomuto clanku: 'Nema to tu co robit.'

"Historické vysvětlení rozporů a násilí v bibli bude následovat hned po tom teologickém."

Ospravedlnovat silne nevhodny clanok tym, ze "bude pokracovanie" mi pride celkom chucpe.

--

Tak, ci onak, to co osobne povazujem za poburujuce nie je ani tak Vas clanok, ale fakt, ze ho redakcia Osla schvalila.

Odpovědět


Ad: "Ospravedlnovat silne nevhodny clanok&quo

Pa Ko,2013-11-07 17:28:30

A mohl bych vědět co je na citátech z bible to "silně nevhodné"? Snad nemáte na mysli to, že je nevhodná bible, jako taková - to by mohlo někoho dokonce i pobouřit :)

Odpovědět

Ještě jednou pro pana Libchavu: oprava

Pavel Grézl,2013-11-03 22:19:27

Farao, který nařídil genocidu židovských chlapců byl předchůdcem toho, který zahynul v Rudém Moři.
Omlouvám se za nepřesnost.

Odpovědět

Přátelé, přiletěli jste z vesmíru?

Libuše Klimešová,2013-11-03 22:01:55

Vy nejste potomci stovek generací osob, které v Boha věřili, tisíců generací, pro které nadpřirozeno bylo naprosto přirozeným? Myslíte, že začala éra nadčlověka vědeckého?
Nebylo by lepší zařadit trochu pokory, minimálně k vlastním předkům? Byli snad předkové nás všech jenom prosťáčci či pitomci? Žili v bludech? Čekal svět právě na pár posledních generací aby roztloukly okovy temnoty a otroctví ducha obestírající lidstvo až doposud a konečně se všem "otevřely oči"?
A jakoby zde mnozí diskutující následovali případ toho člověka, který se vysmíval příkladům s dvojcifernými sčítanci...

Odpovědět


Jan Špaček,2013-11-04 07:41:52

S počtem generací jste to trochu přehnal. Není to tak dávno, co jsme jako slované měli jiné bohy.
Kromě toho je argumentace předky mylná. Měli by potomci jihoamerických indiánů být hrdí na krvavé kulty předchozích bohů? Měli by se o svých dědech a pradědech vyjadřovat Němci jenom v dobrém?

Odpovědět

Ještě jednou pro pana Libchavu

Pavel Grézl,2013-11-03 22:00:47

Jednoduše řečeno: Ježíš v této pasáži vybízí své následovníky, aby očekávali jeho návrat. Předpovídá, že v době, kdy k tomu dojde zde bude někdo, kdo je povede - bude se o ně starat. Znážorněním o potrestaném otroku, zdůrazňuje, že ten "někdo" nesmí své postavení zneužívat.
O stejné záležitosti je v Bibli pojednánou v Matoušově evangeliu ve 24. kapitole.
Pokud vám přijde, že Bible schvaluje otrokářství, zvažte prosím další texty. Je jich celá řada.
Příklady: Jakub 2 :1 - 4: Moji bratři, nedržíte se víry našeho Pána Ježíše Krista, naší slávy, se skutky nadržování? Jestliže totiž vstoupí do vašeho shromáždění muž se zlatými prsteny a v nádherném oblečení, ale vstoupí i chudý ve špinavém oblečení, avšak vy se díváte příznivě na toho, kdo má na sobě nádherné oblečení, a řeknete: „Ty se posaď zde na znamenitém místě“, a chudému řeknete: „Ty zůstaň stát“, nebo: „Posaď se tam u mé podnožky“, nemáte vlastně mezi sebou třídní rozdíly a nestali jste se soudci, kteří vynášejí ničemná rozhodnutí?

Kolosanům 4:1 :Páni, rozdělujte [svým] otrokům, co je spravedlivé a co je slušné, neboť víte, že v nebi také máte Pána. (bylo by krásné, kdyby na tuto výzvu reagovali dnešní zaměstnavatelé)
To, co napsal pan Špaček je vytržené z kontextu. Jsou zamlčeny důležité souvislosti. Způsobem, kterým odsoudil Bibli, soudili komunističtí prokurátoři v 50. letech.
Ad zabití faraona: tento faraon nechal popravovat izraelská novorozeňata mužského pohlaví, židy zotročil jakožto levnou pracovní sílu.

Ad Sodoma : Tento údajně krvelačný Bůh dovoluje, aby s ním Abraham smlouval. Výsledek? Pokud se v celém městě najde pouhých deset spravedlivých, ušetří celé město.

Ad potopa: Potom Bůh řekl Noemovi: „Konec všeho těla přišel přede mne, protože je země plná násilí kvůli nim; a hle, zničím je spolu se zemí. (Kdyby Bůh neukončil násilnou společnost tehdejší doby, zůstalo by lidstvo na zemi? Pokud ano, jaká by asi byla kvalit života?)

Klamat se dá i tím, že zamlčíme důležité zkutečnosti.

Odpovědět


Michal Junák,2013-11-06 23:41:12

Ad Sodoma: Jednak mám pocit, že bůh je vševědoucí, takže musel vědět, kolik spravedlivých ve městě opravdu je a jak to všechno nakonec dopadne. Není proto jeho smlouvání spíše jen na oko? V Sodomě navíc našel "spravedlivého" Lota a tomu bylo řečeno: "Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože ...". Tady mi příjde divné, že se nikdo nezeptal: "Prosímtě Lote, je těch tvých příbuzných méně než deset?". Nakonec jich teda bylo dohromady sedm, ale dva zeťové Lotovi nevěřili. Škoda, že to Abraham neusmlouval na nižší číslo.

Ad potopa: Ale hned po potopě bůh slíbil, že už to nikdy nezopakuje. Dal ten slib proto, že je vševědoucí a ví, že už lidstvo nikdy tak hrozné nebude? Pokud ano, věděl od začátku, že bude muset lidstvo (pardon, také zvířata a hmyz...) jednou utopit jak koťata? Pokud ne, jak ví, že další potopa nebude potřeba? To už by nás podruhé "neochránil" před našim vlastním zlem jako v dobách Noa? Mimochodem proč všemohoucí bůh vyhlazuje lidstvo potopou, která přináší i vedlejší ztráty, když může lidi určitě zabít jednodušším způsobem?

Odpovědět

Článek je plný lží a demagogie

Edmond Dantes,2013-11-03 21:46:49

Což je u zapšklých ateistů typické. Povrchnost a plytkost. Nad Božím textem je třeba se poněkud hlouběji zamyslet. A tudíž není možné, všechnu tu výše demagogickou špínu v jednom příspěvku nějak vysvětlit a uvést na pravou míru. Ale jen heslovitě. Usmrcení smilné ženy, především vyžadovalo, aby to na ní její manžel oznámil. Ta tvrdost zákona, zároveň v mnohých případech, kladla rovněž nároky a požadavky na odpuštění bližnímu svému. Srovnej Matouše 1:19!

Dále nechápu co má autor proti požadavku úcty k rodičům!?

Co se týká zastávání se okolních kultur, které upalovaly i vlastní děti, jako oběť svým bohům, 5. Moj. 12:31, myslím, že kdyby v takové kultuře autor strávil týden, tak by ho ten pseudohumanismus, rychle přešel.

Jiftachova dcera nebyla upálena! Je to lež, neb tento příběh umožňuje i jinou interpretaci, která je daleko logičtější:

http://zod.reformace.cz/obetoval-jiftach-hospodinu-bohu-svou-dceru-cislo-107

Ezechiel 9:5 je vidění!!! A tudíž ho opět autor vytrhl z kontextu. Ten začíná již v osmé kapitole.

Římanům 1: 24, není žádná výzva k násilí ze strany křesťanů. Je to jen silně proti-evolucionistický text a tudíž se netřeba divit, že se to zdejšímu evolucionistickému osazenstvu nelíbí.

A tak by se dalo pokračovat. Ale jak jsem řekl. Nad Božím slovem je třeba jít poněkud do hloubky, což ateismus a evolucionismus neumožňuje! Neb ten naopak způsobuje tupost až natvrdlost.

Odpovědět


Nad Božím slovem je třeba jít poněkud do hloubky

Jenda Krynický,2013-11-04 09:51:29

neboli když to vhodně okecáme, můžeme si na základě Bichle ospravedlnit cokoli.
Trávit čas rozhňaňáváním zkazek starých hebrejců a kydů otců zakladatelů křesťanského kultu ... to je ta správná tupost a natvrdlost. Zbytečně vypácaný čas. Honění si vlastního ega.

Odpovědět


Tak je to jasné

Jaromír Ticháček,2013-11-04 21:32:06

Tady se nad překladem Bible celé roky dohaduje parta odborníků, konzultují od čerta k ďáblu a stejně se nakonec najde mrduc, který si vyrobí vlastní překlad k obrazu svému. A z tohoto překladu budeme tedy vycházet, protože je jasné, že se naši souvěrci celé ty dva tisíce let dopouštěli omylu. To už je docela nekřesťanské ...

Odpovědět


Tak je to jasné

Jaromír Ticháček,2013-11-04 21:32:07

Tady se nad překladem Bible celé roky dohaduje parta odborníků, konzultují od čerta k ďáblu a stejně se nakonec najde mrduc, který si vyrobí vlastní překlad k obrazu svému. A z tohoto překladu budeme tedy vycházet, protože je jasné, že se naši souvěrci celé ty dva tisíce let dopouštěli omylu. To už je docela nekřesťanské ...

Odpovědět

Petr Hromek8,2013-11-03 21:18:04

Moc hezký článek, Ale tak trochu nechápu jeho smysl, analogicky ani smysl dalších polemik pana Špačka o evoluci a kreacionismu apod.

Jsem věřící a nestydím se za to (jak se kdesi v diskusi píše), ale ani ve snu by mne nenapadlo brát všechno, co se píše v Bibli, smrtelně vážně. Co se týká Bible, tak se theologové již několik staletí, ne-li tisíciletí shodují na tom, že Bible je sice inspirovaný, nicméně lidmi napsaný text a je tak určitě zabarvený "dobovými zvyklostmi", eufemisticky řečeno.

Asi si pletete Bibli s Koránem. Tam platí, že Korán je nadiktovaný přímo Bohem, resp. archandělem Gabrielem (Džibrílem), a tudíž na něm nejde změnit ani řádku... V případě Bible platí, že všechny tyhle rozpory a nepřijatelné výroky jsou dávno známy. Mimochodem, ve výčtu chybí jeden z "nejlepších" veršů, co v Bibli najdete: "Záhubě propadlá babylónská dcero, blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás. Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu." Žalm 137, 8-9.

Zkrátka, připadá mi, že bojujete proti nikoli proti Bibli, ale proti nějaké modle, kterou "nikdo" neuznává. Slovo "nikdo" jsem dal do uvozovek proto, že jsem si bolestně vědom, že opravdu existují fanatici, s kterými se těžko dá diskutovat.

No, opravdu nevím, jaký je smysl těchto článků, kde jenom citujete úryvky z Bible vytržené z kontextu. Větší smysl by mi dávalo, kdyby si autor taky dal práci s tím, že by si kromě Bible, tj. textu starého skoro 2000 let přečetl také něco modernějšího. Něco by se dověděl. A pokud si nechce dát tuto práci, může přenechat slovo někomu, kdo se v této problematice orientuje. Doporučuji pro začátek např. některé knihy Barta Ehrmana, který píše rozumně a srozumitelně...

Odpovědět

Tak už to prostě v evoluci chodí...

Edmond Dantes,2013-11-03 20:31:20

Nedá se nic dělat. Alespoň zapálení evolučníci vědí, co je čeká!!!

Odpovědět

Rober Wight - Evoluce Boha

Pavel Ondrejovic,2013-11-03 20:06:20

to mi pride subjektivne najlepsie z novonapisanych veci v tomto smere co som cital v poslednej dobe.

Odpovědět

2 Pavel Ondrejovic: V nejlepším případě

Josef Skramusky,2013-11-03 19:10:09

Já osobně bych se autora nebál označit za komunistu a genetický klon Stalina a Hitlera. Ačkoli pravdou zůstává, že ani jeden z nich nesahé starozákonnímu bohu ani po kotníky.

Odpovědět


precenujete hlupost

Pavel Ondrejovic,2013-11-03 20:02:05

tento clanok je hlupost, naco zbytocne povysovat jeho autora v style ktory navrhujete.

Odpovědět

Richard Dawkins, Sam Harris

Jaroslav Záruba,2013-11-03 18:55:16

Richard Dawkins: http://www.youtube.com/results?search_query=richard+dawkins
Sam Harris: http://www.youtube.com/results?search_query=Sam+Harris

Doporučuji, pokud (stejně jako já) považujete za totálně surreal, s jakou vážností a respektem tolik lidí mluví o víře, církvi či Bibli, tedy něčem, co stojí na naprosto pitomých a protiřečících si báchorkách.

Odpovědět

ach jaj

Pavel Ondrejovic,2013-11-03 18:50:04

V tom najlepsom pripade mozno tento kompilat oznacit, ze ateisticky pamflet.
Clanok hodny Osla by mohol, okrem alibistickeho uvadzania vytrhavanych viet z kontexu a'la Strazna Veza, obsahovat aj nejaku pridanu hodnotu.

Redakcia zbytocne otvara pandorinu skrinku, ked taketo hluposti uverejnuje.

Odpovědět

Lapám po dechu a tuším protesty věřících

Jaroslav Mrázek,2013-11-03 18:36:32

Jejich Bůh je přece slitovný .....nebo militantní ???

Odpovědět

pro pana Libchavu

Pavel Grézl,2013-11-03 18:32:00

Dvojí výklad zcela jistě možný není. Je však jedno, co píši já, a nezáleží na tom, co píše pan Špaček - papír snese všecno a internet ještě víc. Vezměte, prosím, Bibli do ruky a přesvěčte se sám. Nebo si ji stáhněte z internetu v pdf formátu (bible21.pdf)

Odpovědět


Přečetl jsem

Jaromír Libchava,2013-11-03 18:42:05

Stáhl jsem si, přečetl, ale kritika tam není, zkrátka žádné protivenství, což mne mate.

Odpovědět

Pochybnosti

Nomo Hakon,2013-11-03 18:13:18

Bít či nebít (křesťany, židy, muslimy, atd.) – to je otázka: je důstojnější zapřít se a snášet surovost osudu a jeho rány, anebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy?

Odpovědět

Zavádějící, vytržené z historického kontextu

Pavel Grézl,2013-11-03 17:32:02

Původní přízpěvek: A Ježíš říká, že otroci mají být bití i když neví, co udělali špatně
Lukáš 12:47-48 Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.
Zde Ježíš neposkytuje návod, jak jednat s otrokem, který jedná špatně, nýbrž, na základě toho, co bylo v té době běžné, předkládá pouhé znázornění.
V dněšní době se také nikdo nepozastavuje nad tím, že jako zaměstnanec mohu být v souladu se zákoníkem práce potrestán.
Ve skutečnosti mojžíšský zákon postavení otroků zlepšoval.Zatím co v okolních národech tehdejšího světa byl otrok pouze objektem práva, mojžíšský zákon na něj pohlíží jako na subjekt práva. Zákon chránil otroky před brutálním zacházením. Otrok měl být propuštěn na svobodu, jestliže s ním jeho pán zacházel tak špatně, že otrok přišel o zub nebo o oko. Vzhledem k tomu, že za otroka se obvykle platilo 30 šekelů (srovnej 2Mo 21:32), jeho pán by utrpěl značnou škodu, kdyby ho musel propustit na svobodu; toto ustanovení tedy sloužilo jako účinný varovný prostředek, aby se s otroky nezacházelo špatně.
V Sabatu byli otroci zproštěni práce. (2Mo 20:10; 5Mo 5:14)
(5. Mojžíšova 23:15, 16) 15 Nevydáš otroka jeho pánovi, když unikne od svého pána k tobě. 16 Bude s tebou dál bydlet na jakémkoli místě u tebe, jež by si vyvolil v jednom z tvých měst, kdekoli se mu líbí. Nebudeš s ním krutě zacházet.
Naproti tomu Chammurapiho zákoník pragraf 16 říká: "Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka nebo otrokyni paláce, nebo muškéna, kteří uprchli, a nevydal je na výzvu hlasatele, bude potrestán smrtí."

Odpovědět


Asi je možný dvojí výklad

Jaromír Libchava,2013-11-03 17:46:49

Je-li to jen "pouhé názornění", jak píšete ... očekával bych, že bude zhned druhou větou takovou patřičně odsuzovat...

Odpovědět

Nechápu autora

Leopold Kyslinger,2013-11-03 17:06:30

jsem ateista, ale před Biblí stojím v němém úžasu, jako před textem z hlubin času, před svědkem dob starších než například historie Řeků.
Posuzovat text Bible z kontextu 21. století je stejné, jako takto posuzovat Chammurapiho zákoník. To ovšem nikoho nenapadne.

Odpovědět


Vás to napadlo

Jaromír Libchava,2013-11-03 17:35:31

Proč to nenapíšete? Bylo by to také zajímavé.
PS: Poněkud úsěvné, jak tu najednou všichni vytrubují že jsou nevěřící :) Jakobyste se za to styděli. No vidíte, já jsem věřící a mně to tady nikterak neuráží. A jestli to sem patří? Popravdě jsem se tu dozvěděl víc než na kázání, kde člověk slyší vždy jen vytržené úryvky. Nikdy jsem si vlasně ty rozpory tak nějak neuvědomoval. Teď se na to vše dívám dost jinak a autorovi fandím. Podle mne by církev měla spoustu nesmyslů odsoudit a zkritizovat je a ne se konfrontaci vyhýbat jinak bude stát proti vědě a pokroku a to je špatné.
Ale nějak jsem zamluvil toho Chamurapiho - bezva nápad, těším se, že to někdo takto podobně zpracuje.

Odpovědět


Chammurapiho zákoník

Vendula Faiferová,2013-11-03 17:41:18

ale předpokládám každý chápe "jen" jako zákoník, kt. platil v určité době a řešil konkrétní věci. Stejně jako náš současný občanský zákoník, kt. bude nahrazen novým. Ale věřící a Bible jsou poněkud jiný fenomén.

Odpovědět

Nechápem

Milan Závodný,2013-11-03 16:56:11

ako vás môžu iritovať židovské kvákaniny. Týka sa to židov, tak nech si morálne rébusy v pravekých zlátaninách riešia sami. A kresťania... to isté. Nech si láskavo pozorne prečítajú, čo údajne údajný Ježiš z Nazaretu natáral. Tú síru a oheň na Kafarnaum, Nazaret, Jeruzalem! Na všetko, čo mu liezlo na nervy. Bol veľmi vznetlivý, doslova nervák. A len ho otravovali nejakými kriplami, žobrákmi... a on opakovane zázračnil, až sa mu z čarodejných rúk parilo, a zaboha mu nikto neveril, že je boh. Nech sa páči, volá sa to evanjeliá a je to veľmi nechutné čítanie.

Odpovědět

Radim Dvorský,2013-11-03 16:36:15

Jak je psáno na začátku, tento výčet nazahrnuje potopu světa a zničení Sodomy a Gomory. Tyto události jsou ovšem zcela klíčové. Při potopě totiž bůh vyhladí celou populaci planety (kromě Noema a jeho rodiny) a nebo celá města (opět kromě Lota a jeho rodiny). Bůh zde tedy vystupuje z pozice někoho, kdo má prostředky k takovým strašným činům a neváhá je použít. O nějakém slitování nebo svědomí tady nemůže být ani řeč.
Ze starého zákona je rovněž jasné, že bůh všemi svými činy sleduje pouze vlastní cíle a neváhá přitom použít jakákoliv zvěrstva.
Provedeme-li srovnání boha popisovaného ve starém zákoně s bohem o kterém mluví Ježíš v zákoně novém, nutně narazíme na obrovský rozpor. I každému normálnímu člověku musí být jasné, že takhle se bůh prostě nechová.
Připustíme-li, že starý zákon je alespoň částečně založen na pravdivých událostech, pak je otázkou kdo si to tenkrát hrál na boha, odkud přišel a jaké cíle vlastně sledoval. Zajímavé je rovněž srovnání s jinými náboženskými texty pocházejícími (možná) ze zhruba stejného období. Bohové ve starých sumerských textech nebo indické Mahábháratě se totiž chovají a jednají úplně stejně.
Zastávám tedy názor, že křesťané by měli starý zákon ze svého náboženství zcela vyloučit, protože se v něm bůh nikde nevyskytuje a měli by se řídit pouze učením Ježíše Krista.

Odpovědět


Drobná chybka v logice :)

Pa Ko,2013-11-07 17:14:01

"I každému normálnímu člověku musí být jasné, že takhle se bůh prostě nechová."

Toto je zcela zcestné. Pokud si uplácáte bábovičku, tak si ji klidně můžete i rozšlapat, pokud se Vám přestala líbit.
Takže pokud bůh (ať už je to cokoliv) stvořil člověka (a ještě k svému obrazu - závist, nenávist, strach), tak si může plemeno šlechtit dle svého názoru :)
A pokus o bagatelizaci starého zákona a odkaz na nový už to nespraví.

Odpovědět

Přijde mi to jako objevování Ameriky

Pavel Brož,2013-11-03 15:55:17

Předesílám, že nejsem věřící, pokud tedy za víru není pokládána Galileiho metoda poznávání pomocí zpochybňování a testování stávajících a nových hypotéz.

Nepopírám, že autor odvedl kus poctivé práce s vytvořením této kompilace, a už vůbec nepopírám, že by snad slova napsaná v Bibli měla mít snad nějaký jiný, mírumilovnější význam. Kdepak, starý zákon je místy natolik krvavý, že ve srovnání s ním jsou nejbrutálnější Tarantinovské epizody vhodné tak maximálně jako večerníčky pro předškolní děti, o tom žádná. A že to bylo myšleno přesně tak, jak to bylo napsáno, a nikoliv jako jen nějaká metafora, tak o tom taky žádná.

Problém je pouze v tom, že prakticky všechny svaté texty jsou na tom podobně. A že tomu tak je, je známo už velice, velice dlouho. Takže v tomto směru jde o znovuobjevení Ameriky, o nic více, bohužel.

Jenom mi přitom takhle trošku tane na mysli, kdyby snad chtěl autor v rámci objektivity mapovat i násilí v jiných náboženských textech, mám zde na mysli především Korán, tak ať si to raději odpustí. Z nedávné historie je velice dobře doloženo, že příslušná náboženská obec není tak tolerantní, jako ta křesťanská, bez ohledu na to, že se autorovi ta křesťanská jeví možná jako xenofobní. Ale to je jenom taková úvaha ohledně toho, nakolik je která komunita schopna reagovat, a jakým způsobem, na kritiku z vnějšku.

Osobně si myslím, že takovéto články nemají s popularizací vědy nic společného. Přijde mi to podobné, jako napsat zde článek nepřímo dehonestující nějakou skupinu obyvatel, řekněme třeba sociální demokraty nebo komunisty, anebo třeba zemědělce či kominíky (nejsem ani jeden z jmenovaných). Samozřejmě že by to bylo podáno jakožto objektivní rozbor něčeho formálně jiného, ať už programů, nebo dotací, nebo historických pikantností jejich vzniku, apod.. Článek by samozřejmě obsahoval jenom (vybraná) nezpochybnitelně pravdivá tvrzení. Šlo by snad o vědu či její popularizaci?

Odpovědět


souhlas

Jan Špaček,2013-11-03 16:35:12

Souhlasím s tím, co jste napsal. Tento článek nepopularizuje vědu a dlouho jsme přemýšlel, jestli s tímhle na oslu zabírat místo. Zase pro obhajobu svého rozhodnutí chci říct, že pro mnohé čtenáře tento článek bude osobním objevení Ameriky. Většina lidí si neuvědomuje, jak moc krvavá a násilná bible je, takže tento článek může sloužit jako rozšíření všeobecných znalostí o informace, které se běžně neříkají. Co se koránu týče, tak ten zmíním jako poslední plánovaný článek na toto téma - bude to výtah z knihy History of God od Karen Armstrong. Vlastně předchozí 2 články (rozpory a násilí v bibli) jsou myšleny ke vzbuzení otázek, které ve 3. článku zodpovím pomocí teologických odpovědí spolu s Jaroslavem Pecharem a ve 4. článku pomocí lingvistiky, historie a psychologie.
Kromě toho osel má i rubriku nejen vědou, kterou by měl taky někdo plnit :-)

Odpovědět


Fedko Kominar,2013-11-03 17:19:32

Pane Broži, pro Vás to je možná objeovování Ameriky, ale pro nás mladé tomu tak není a sem to rozhodně patří. Časopis zabývající se vědou by měl varovně zdvihat prst a dávat echo, na co společnost dává peníze, třeba místo toho, aby přispívala na šíření vědy. Pokud chceme mít vzdělanou společnost a rozdává se ze společného pytle, měli by Ti, kteří čtou rádi o vědě vědět na propagaci jakých myšlenek jejich vláda peníze uvolňuje a co služebníci Boží za to propagují.

Odpovědět


Zrovna mě napadlo

Vendula Faiferová,2013-11-03 17:21:20

to, co pana Špačka, a navíc jsem konkrétní případ:-). Náboženství mě nikdy nezajímalo, max. jsem jednotlivé laicky podané příběhy vnímala jako pohádky nebo pověsti. Ale zaobírání se náboženstvím, jeho texty, ap. by pro mě bylo naprosto ubíjející. Nejsem věřící, nic mi to neříká, je to pro mě nesmyslné. Na druhou stranu se náboženství díky velké skupině jeho vyznavačů ve společnosti vyskytuje, tak mě docela zajímá přečíst si o tomto jevu nějaké informace podané dokumentárním způsobem. Sama např. opravdu nemám konkrétní představu, do jaké míry jsou ty texty "mírumilové" (že by se v nich snad daly hledat základy humanismu) a nebo naopak. A tvrzení věřících v tomto bývají dost subjektivní.

Odpovědět


A s panem Kominarem

Vendula Faiferová,2013-11-03 17:23:45

taktéž zcela souhlasím.

Odpovědět


A s panem Kominarem

Vendula Faiferová,2013-11-03 17:23:45

taktéž zcela souhlasím.

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-11-03 20:07:13

Jan Špaček: že většina netuší, co je SZ, je chyba školní výuky, pokud by byla relevantní, pak by věděli, že křesťanství je založeno na Ježíši Kristu a SZ a je důležitý v předpovědi Krista. Na SZ se v křesťanském světě názor vyvíjel a vznik různých nových (bludných) církví a sekt souvisel s různě velkým důrazem na řízení se Starým zákonem, což dost často souviselo s působením konvertitů původem židů. Tedy opětovně ptát se pouze jednoho zástupce z různých církví je nonsens. Pokud se v tomto článku snažíte alespoň o trochu věcnosti, máte značné rezervy. Jinak s tímto tématem se církev musela vypořádat již od počátku své existence a v průběhu předešlých dvou tisíciletí mnohokrát a důkladně a jsou to velká díla lidí a současně světců, kteří jsou současně oficiálně titulováni učiteli církve. Tito světci a jejich dílo byli též důležití pro rozvoj univerzit a jejich formování, které daly možnost v křesťanském světě vzniku vědy, tak jak ji známe dnes a jejíž plody využíváme. Kořeny tohoto efektu můžete hledat v evangeliích, tedy v Novém zákoně. Pokud máte problém s financováním a chcete na něj upozornit, pak by větší pozornost zasluhoval podvod s globálním oteplováním a rozklíčování očekávaných profitů pro různé skupiny zainteresovaných. A za jakou to bylo cenu a jestli by to náhodou nebyla likvidace hospodářského potenciálu schodou okolností onoho původního křesťanského světa.

Odpovědět


Myslíte na základních, popř. středních školách?

Vendula Faiferová,2013-11-03 20:45:35

To by se pak měly stejně podrobně (aby to mělo nějaký smysl) studovat i např. ostatní historické zákony, zákoníky a jiná historická díla a to je nemyslitelné. Vždyť i takové římské právo, které je základem současného práva, studují až na vysokých školách pouze budoucí právníci.

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-11-03 21:08:26

Nevím , jestli to bylo tím, že jsme na gymnáziu měli skvělého dějepisáře, ale nepochybně jsem získal základní přehled už na gymnáziu a to dokonce za bolševika. Tedy i rámcovou představu o proměnách právních systémů. Ale kdo si co z toho odnesl, to samozřejmě záviselo na něm osobně.

Odpovědět


Nj, jenže rámcová představa

Vendula Faiferová,2013-11-03 21:28:08

a snaha hlouběji se ve věcech "pitvat" je podstatný rozdíl. Proto já tedy oceňuji všechny nevěřící, kt. si tu práci dávají a snaží se se náboženství zkoumat jako jeden z jevů na planetě. Bez tmářství, pokrytectví, mlžení...

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-11-03 21:41:08

No, i to pitvání může vést jenom k nasednutí na klišé, pokud nemáte vlastní kritický rozum. To pak dá práci, něco takového napravit.

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-11-03 22:50:11

Jinak, pokud jste právnička, mne fascinuje, že nevíte nic o křesťanství, pokud jste museli probírat historický vývoj práva. Vždyť třeba válečné právo, tedy to co bylo nepřípustné, bylo formulováno církví a na tomto bylo de facto postaveno a platí až do dneška.

Odpovědět


Co myslíte přesně pojmem "křesťanské právo&qu

Vendula Faiferová,2013-11-04 19:06:53

Právo církevní? Každopádně Bibli jsme skutečně neprobírali.

Odpovědět


Omlouvám se

Vendula Faiferová,2013-11-04 19:50:27

ale než jsem si přihlásila, spojilo se mi momoděk slovo křesťanství a právo:-o). Skutečně ale jakýkoli historický komplex práva (krom římského) jsme nijak prodrobně neprobírali.

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-11-05 08:13:11

namátkou:
sv. Augustin - princip spravedlivé války
sv. Tomáš Akvinský
odkazů bude vice: http://followers.thcnet.cz/CyberNet/Punk-Rock%20Rebels%20Library/5.%20ENCYCLOPEDIA/04.%20Politics/Blackwellova%20Encyklopedie/S/spravedliva%20valka.htm

Odpovědět

nelze si odpustit

Daniel Konečný,2013-11-03 13:13:13

dosazeni do kontextu:)
http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/a75W5Eq_700b.jpg

Odpovědět

patriarchální otrokářská klerokracie vyvoleného

Josef Hrncirik,2013-11-03 12:27:37

národa musí pouštět hrůzu a děs vždy a na všechny. Je to racionální přístup.

Odpovědět

Hezké. Jo, Bůh je milosrdný, slitovný, ...

Jenda Krynický,2013-11-03 12:11:39

Ono stačí se podívat na to omílané desatero. Nezabiješ? Nepokradeš? Houby, to jsou nepodstatná přázání číslo 6 a 8 (nebo 5 a 7 .... podle verze). To podstatné je hned na začátku a několikrát zopakováno. "Nebudeš mít jiného boha mimo mne.", "Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.", "Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.", "Pamatuj na den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu." ... konkurenční doložky ...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz