O nemocném oslu a o vlku
Zlejm lidem nikdá věřeno býti nemá. O tom slyš tuto fabuli.
Vlk navštívil vosla v nemoci, a dotýkaje se těla jeho, tázal se, kde by ho bolelo? Odpověděl mu vosel: "Kdežkoli se mne dotkneš, tu mne najvíce bolí."
Z toho se rozuměti má, že zlejm se věřiti nemá, ačkoli přívětivě se ukáží a pěkné řeči podadí, však proto jed pod srdcem mají a škoditi žádají.

Ezop vydaný u Ogilbyho, Londýn 1665