Sam Whittingham na stroji Varna Diabolo už v roce 2008 dosáhl rychlosti 132,5km/h. (Kredit: IHPVA)


Sam Whittingham na stroji Varna Diabolo už v roce 2008 dosáhl rychlosti 132,5km/h. (Kredit: IHPVA)