Model Boseho-Einsteinova kondenzátu. Kredit: NIST.


Model Boseho-Einsteinova kondenzátu. Kredit: NIST.