Start rakety Atlas V se sondou New Horizons, 19. ledna 2006. Kredit: NASA / Kim Shiflett.


Start rakety Atlas V se sondou New Horizons, 19. ledna 2006. Kredit: NASA / Kim Shiflett.