Vlevo mozek na placebu, vpravo LSD. Kredit: Imperial College






Vlevo mozek na placebu, vpravo LSD. Kredit: Imperial College