Detektor projektu MINOS v Soudanu. Kredit: ShakataGaNai, Wikimedia Commons.






Detektor projektu MINOS v Soudanu. Kredit: ShakataGaNai, Wikimedia Commons.