Bokovy globule v oblasti IC 2944. Kredit: NASA & The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).


Bokovy globule v oblasti IC 2944. Kredit: NASA & The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).