Geoglyf v Amazonii. Kredit: J. Watling.


Geoglyf v Amazonii. Kredit: J. Watling.