Hospoda v Salisbury, kde zjistili stopy novičoku. Kredit: Sebastian Ballard.


Hospoda v Salisbury, kde zjistili stopy novičoku. Kredit: Sebastian Ballard.