Shojiro Takeyama. Kredit: University of Tokyo.


Shojiro Takeyama. Kredit: University of Tokyo.