Tokamaky v režii MIT. SPARC uprostřed. Kredit: Commonwealth Fusion Systems.


Tokamaky v režii MIT. SPARC uprostřed. Kredit: Commonwealth Fusion Systems.