Kolektiv vědců FIU: Adriana Emilce Galvan, Masafumi Yoshinaga, Kunie Sakurai, Venkadesh Sarkarai Nadar, Jian Chen, Barry Rosen. Nafoceno na Herbert Wertheim College of Medicine. Credit: Doug Garland, FIU


Kolektiv vědců FIU: Adriana Emilce Galvan, Masafumi Yoshinaga, Kunie Sakurai, Venkadesh Sarkarai Nadar, Jian Chen, Barry Rosen. Nafoceno na Herbert Wertheim College of Medicine. Credit: Doug Garland, FIU