Flying V seshora. Kredit: TU Delft.


Flying V seshora. Kredit: TU Delft.