Experimenty s Rydbergovými atomy. Kredit: US Army.


Experimenty s Rydbergovými atomy. Kredit: US Army.