Feynmannůb diagram Glashowovy rezonance. Kredit: ParticleBites.


Feynmannůb diagram Glashowovy rezonance. Kredit: ParticleBites.