Nobuyuki Kawai. Kredit: N. Kawai.


Nobuyuki Kawai. Kredit: N. Kawai.