Zjednodušené grafické znázornenie princípu zelenej bioluminiscencie medúzy Aequorea victoria