Graf závislosti podielu protónov v súčte protónov a elektrónov v závislosti od energie častíc. Červené značky predstavujú namerané hodnoty a ich štandardné odchýlky. Čierna krivka je výsledkom teoretického modelu, vypočítaného pre prípad, že pozitróny vznikajú len zo sekundárnych zdrojov, teda pri zrážkach častíc kozmického žiarenia a medzihviezdneho plynu. Výrazný nesúlad indikuje prítomnosť primárneho zdroja. Je to pulzar, alebo rozpad častíc tmavej hmoty?