Rychlý reaktor v Kalpakkamu se intenzivně buduje ve dne i v noci (zdroj Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited).