Jeden zo základných mechanizmov slnečného dynama, ktoré generuje slnečné škvrny a a cyklické kolísanie slnečnej aktivity: rýchlejšia rotácia vrstiev okolo rovníka spôsobuje „navíjanie“ siločiar uväznených v slnečnom ionizovanom plyne (v plazme). Ak dôjde vplyvom ďalších mechanizmov k vytvoreniu slučky, vytvorí sa bipolárna slnečná škvrna a masy ionizovaného plynu začnú prúdiť pozdĺž oblúku siločiar zo slnečnej fotosféry smerom von do priestoru. Ak dôjde k prepojeniu oboch ramien slučky na siločiare, uvoľní sa obrovské množstvo energie spolu s gigantickým oblakom plazmy - dochádza k slnečnej erupcii. Ak oblak zasiahne Zem, spôsobí geomagnetickú búrku.