Typický Forbushův pokles. Kredit: Neutron Monitor Database.