Obr. 1 Graf nepárnej funkcie – takáto funkcia je symetrická voči počiatku súradnicovej sústavy.