Izobary s počtem nukleonů A = 76. Střídání izobarů se všemi spárovanými nukleony a těch s jedním lichým neutronem a jedním protonem způsobuje, že existuje dvojitý beta rozpad 76Ge na 76Se. Červená křivka zobrazuje závislost hmotnosti na protonovém čísle pro izobary s lichým počtem protonů i neutronů. Modrá křivka zobrazuje tutéž křivku pro izobary se sudým počtem protonů i neutronů. Černé body označují hmotnosti reálných jader.