Feroplasma v detailu. Kredit: Pivovarova et al. 2002.