Diagram pro počítačový model Peterova principu. (zdroj)