Amygdala v mozku. Kredit: Society for Neuroscience.