Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu tenkého výbrusu malého úlomku ze zkoumaného vzorku horniny: k = chatyrkit (khatyrkite) (CuAl2); c = cupalit (CuAl); u = neznámý minerál se složením AlCuFe; i = (icosahedrite), kvazikrystal Al63Cu24Fe13. Kredit: L. Bindi et al., American Mineralogist 2011