Ke kalibraci a kontrole práce detektoru elektronů a pozitronů byl využíván rozpad Z bosonu na pár elektron - pozitron. Hmotnost Z bosonu je totiž velice přesně určena v řadě předchozích experimentů. Na obrázku je pík vytvořený Z bosonem ve spektru hmotností získaném z rozpadů na elektron a pozitron. Jeho šířka je dána dobou jeho života a Heisenbergovým principem neurčitosti. Červeně jsou zobrazená data a modře Monte Carlo simulace. (Zdroj: PRL 108, 151804 (2012))