Stromatolity v Alchichicu. Kredit: PLoS One Community Blog.